notulen bestuursvergadering

Verslag van de gezamenlijke bestuursvergadering van HBVM en HBVC

op dinsdag 24 november 2020 in d’n Intheek, cursusruimte van de bieb in Mierlo.

 

Aanwezig:

Namens HBVC: Loes Steenbergen, Hilda Vogels en Jelle Huisintveld

Namens HBVM: Marij Louwers, Jac van der Palen, Ineke Kasius, Wim Manders en Frans van Grunsven

Afwezig en niet afgemeld: Leon Kusters

Peter van Melis is uit de organisatie gestapt.
Aspirant bestuurslid : Anita van Oudenhoven

 

1.Opening van de vergadering 19.00 uur

 

2.Mogelijkheid om agendapunten toe te voegen:

           

Toegevoegd zijn:

2.1. Simon Wessels heeft gemeld, dat er binnenkort een nieuw lid van de Raad van Commissarissen moet worden gezocht. Officieel hebben we daarin geen bevoegdheid, omdat het geen huurderscommissaris betreft. Toch willen ze ons betrekken bij de benoeming. De procedure gaat lopen in januari 2021. Wie wil deze taak gaan doen?

2.2. Visitatierapport 2020: Er is een concept-reactie van de HBV’s opgesteld voor de directie van Compaen. Dat was overigens ook afgesproken in ons regulier overleg op…….Het geheel ziet er overigens uiterst positief uit.

2.3. Leefbaarheid: Desiree heeft ons een overzicht gestuurd, dat we betrekken bij onze agenda. Iedereen draagt elementen aan die we gebruiken voor dit onderwerp. Er zal na deze sessie een kort overzicht worden gemaakt van alle items die betrekking hebben en de volgende discussie kan ondersteunen.

2.3.1.Verlichting van achterpaden;

2.3.2.Het gezamenlijk gebruik van paden door fietsers en voetgangers;

2.3.3.Openbare verlichting in de wijk

2.3.4.Zwerfafval;

2.3.5.Waarom zijn er zo weinig afval (prullen) bakken in de wijken?

2.3.6.Geen afvalcontainers in de voortuin en op het achterpad gewenst;

2.3.7.Promoten van het WIJ-GEVOEL

2.3.8.Welk bedrag wordt werkelijk uitgegeven door de corporatie aan leefbaarheid? Er is wel iets begroot via de PA, maar wordt dat ook besteed?

2.3.9.Is een complete verharding van voortuinen gewenst?

2.3.10.Is het parkeren van auto’s in de voortuin gewenst? Inritconstructie niet aanwezig : kan er dan niet gewoon worden opgetreden?

2.3.11.Vergroening van de wijken; ook goed om temperatuur te beheersen in de zomer;

2.3.12.Wordt overlast overal wel kundig aangepakt? Er is kennelijk een evaluatie geweest met de bemiddelingsinstanties. Waarom worden de HBV’s daar niet bij betrokken? Nergens zijn verslagen van gemaakt. Mogen wij de resultaten niet weten?

2.3.13.Criminaliteit duikt steeds meer op; de HBV’s willen aan tafel met de politie om samen de wijken weer op orde te krijgen en te houden.

 

 

 

3. Voorstelronde van Anita van Oudenhoven en iedereen aan Anita:

Anita woont sinds 1991 op de Morellenhof. Zij is sinds de vorige jaarvergadering van HBV Mierlo van 26 november 2019, waarbij zij aanwezig was, geïnteresseerd geraakt. Vanaf nu wil ze als aspirant lid de bestuursvergaderingen bijwonen en dan bij de volgende jaarvergadering beslissen om toe te treden. De ledenvergadering zal uiteraard altijd nog de toetreding moeten fiatteren.

 

4. Laatste Compas van dit jaar:

 

Er is flinke discussie geweest over wat we wel mochten plaatsen. Wij vinden dat we als redacteur namens de HBV’s spreken; Compaen zegt echter: Het is ons boekje:” Tenslotte is er een compromis gevonden. Zo wilde men er niet in, dat er voor iedere woning 1000 woningzoekenden in de rij staan. En men wilde niet gezegd hebben dat ca 50% van alle urgenten gescheiden mensen zijn en dat dit aantal steeds groter wordt. Er komt ook een stukje in over de samenwerking die we sinds kort hebben met de politie.

 

5. Prestatieafspraken voor 2021:

 

Het is en blijft een moeilijk jaar. Ook voor de prestatieafspraken. De meeste vergaderingen voor de Prestatieafspraken vinden digitaal plaats. In Helmond zijn ze aan het einddocument begonnen.

In Geldrop-Mierlo is een heftige discussie losgebroken, zowel met de gemeente als met de twee andere corporaties. Een belangrijk thema is de traagheid in de uitvoering van nieuwe sociale huurwoningen. Tot nu toe is er de hele raadsperiode nog niet één sociale huurwoning opgeleverd. Verder is er veel discussie over het lage tempo bij de verduurzaming van de huurwoningen van Woonbedrijf en Wooninc. Zoals altijd doet Woonbedrijf waar ze zin in heeft en dat is niet veel. Wooninc beroept er zich op, dat ze geen geld hebben en niet veel kunnen.

 

6. Nieuwe Woonieziecijfers over 2019:

           

Pas onlangs kregen we de regionale gegevens van Wooniezie over 2019. Het ziet er nog somberder uit als voorheen. Voor het eerst staat er nu wel concreet in, dat iemand die een jaar niet reageert, dat die in de telling niet meer meedoet. Die begint na hervatting dus gewoon opnieuw in de telling. Zodoende komt men aan veel kortere zoektijden als die wij horen van de bewoners. Enkele cijfers: Het aantal woningzoekenden is in 2019 met 47% gestegen ten opzichte van 2017. 20% van de mensen reageert 50 keer of meer per jaar. De kans dat je een huis te pakken krijgt die via een advertentie is gepubliceerd is 1: 868. Gemiddeld werd er op iedere advertentie gereageerd door 778 personen. In Mierlo ligt het gemiddeld op meer dan 1000. Kortom het is meer dan hopeloos.

 

7. Verslag van het gesprek met Joost en Desiree op 16 november 2020 :

 

De directie ziet tot nu toe onvoldoende dat het beleid met betrekking tot urgenten; met name de sociale urgenten tot grote risico’s leidt in diverse wijken. Het ”Kansen en sanctiebeleid” is hierop van toepassing. Het is bekend, dat er in Eindhoven bewoners uit hun huis worden gezet, die vervolgens hier worden geplaatst. Men wil niet bevestigen, dat ze geen invloed hebben op de vestiging. Verder hebben we informatie dat van deze moeilijke, soms gevaarlijke bewoners, niets bekend is bij de corporatie, noch bij de gemeente. Dat is eerder in het PA heel anders afgesproken. De gemeente en de corporaties zouden te allen tijde worden geïnformeerd over de achtergronden!

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

8. Verslag van het gesprek met Eugene Waterreus en Desiree Bastin:

Er zijn een paar mooie projecten in de bespreking ingebracht. Het is duidelijk dat de toekomstige duurzaamheid ruim geborgd is in deze projecten.

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

9. Urgenties tot en met juli 2020:

 

Bij Compaen in Helmond is dat opnieuw 35%!. Dat is veel hoger als wat is afgesproken. In Helmond zijn meer als 35% van de urgenten scheidingsgevallen; 10% zijn vergunninghouders. Bij Compaen in Mierlo is het aantal urgenten 17,46% van de gemuteerde woningen. Dat valt binnen de afspraken (max 25%). Ook daar is het aantal woningen dat naar scheidingsgevallen ging 35%. En vergunninghouders eveneens 10%.

Algemeen: Duidelijk is opnieuw dat er niet geturfd wordt door gemeentes en corporaties. Dit terwijl dit uitdrukkelijk is beloofd. We zullen hierover snel een brief moeten formuleren, wil het nog effect hebben voor 2020. Ook aan de afspraak, dat deze gegevens 4 maandelijks zouden worden aangeleverd, is niet voldaan.

Men houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Beloofd was dat in 2020 de 25% norm niet zou worden overschreden. Bij CompaenHelmond zitten ze daar inmiddels flink overheen. Bijzondere omstandigheden: De mutatiegraad is laag (ca 5%) en er zijn mensen die vanwege sloop van hun woningen in Stiphout gebruik moesten maken van de urgentieregeling. Anderzijds zie je dat Woonpartners slechts op 12,5% zit urgenten zit en Woonbedrijf op 0.0 %. Dus er moet sprake zijn van interne, niet gepubliceerde afspraken. Dat wordt ook niet ontkend.

 

10. Renovaties :

           

10.1. Vissenwijk:

10.2. Pastoor Elsenstraat: Renovatie is nog in volle gang; er zijn heel veel problemen met betrekking tot de thema’s communicatie, afwijking van projectafspraken, en afwijking van het tijdschema.

10.3. Kersenstraat en omgeving: plan is ca een jaar uitgesteld vanwege vereiste maatregelen op het gebied van flora en fauna. Randvoorwaarden zijn nog niet bekend gemaakt.

10.4. Margrietstraat wordt zeker een jaar opgeschoven

 

 

11. Intern verslag van het regulier overleg met Joost Lobée en Desiree Bastin van 7 oktober 2020::

 

Verslag  wordt ongewijzigd goedgekeurd. Men geeft wel aan, dat emoties beter apart gezet kunnen worden.

 

12. Klachten:

 

12.1 Mutaties: We hebben de gegevens verzameld van de mutaties tot en met 3 oktober 2020. Er zijn weinig woningen vrijgekomen (3,76% van het aantal woningen) in het Helmondse deel van Compaen. In Mierlo is het percentage (8,09% van het aantal woningen. Dat is meer als eens zo veel. Een verklaring daarvoor hebben we niet.

12.2. Urgenten: Wat kan Compaen actief doen aan de plaatsing? Of heeft Compaen daar geen invloed op en wordt alles geregeld door de gemeenten? Jelle en Frans zullen samen vragen opstellen.

 

 

13. Digitale post van de Woonbond (weken 36 t/m 39):

 

Huurwoningen worden alsmaar duurder. Ze worden meegezogen door de waardevermeerdering van koopwoningen. De gemeente profiteert daar indirect terdege van door middel van de WOZ-waarde. De WOZ veroorzaakt ook meer punten, wat weer zijn uitwerking op de huur kan hebben. Ook de afvalkosten verzekeringskosten en heel veel andere elementaire zaken zijn duurder geworden.

 

Compaen verricht maatwerk bij mensen die in financiële problemen zijn gekomen door corona. We vragen ons wel af of de mensen dat voldoende weten. Op de website is er niets van te vinden! We hebben Desiree daar al van op de hoogte gesteld.

 

14. Klachten:

 

14.1. Er is een gesprek geweest met de politie op 5 september 2020 over alle lopende zaken betreffende criminaliteit. Het is allemaal nog veel ernstiger als wij dachten. We hebben afgesproken dat we elkaar vaker spreken.

14.2. Er is afgesproken met Desiree Bastin, dat klachten een nummer krijgen die we vervolgens anoniem gaan volgen via dat nummer. Lijst moet daarvoor opnieuw worden gemaakt.

14.3. In september is een ernstige klacht binnengekomen van een mevrouw en haar vriend die in juli 2020 in haar huis werden aangevallen en in elkaar geslagen door een bewoner uit de buurt. Er is sprake van fysieke en psychische schade. De dader staat al 10 jaar op het netvlies bij de politie. Het is ter sprake gebracht in het werkoverleg met Desiree op 23 september. Daarna is er een gesprek geweest over dit ernstig voorval met Joost en Desiree op 14 oktober 2020. Frans heeft dringend verzocht om de betreffende bewoner uit zijn huis te zetten. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven dat dit niet wordt getolereerd. Compaen gaat juridisch onderzoeken wat er mogelijk is. Een extra mogelijkheid is nog om de burgemeester in te schakelen; hij is het hoofd van de politie.

 

15. Rondvraag:

 

            15.1 Hilda: Er is een dringende behoefte om duidelijkheid te krijgen over

-de berekening van de streefhuur;

-hoeveel bewoners onder de streefhuur zitten;

-van het percentage wat men aanhoudt om bij die streefhuur aan te landen

-wordt dat komende jaar ook weer 1,5%?

15.2.Loes: Hoeveel invloed heeft de gemeente op het huisvesten van urgenten; of op het niet plaatsen in Brandevoort bijvoorbeeld?

15.3.Jelle vindt dat de verslagen korter zouden kunnen worden toegelicht, waardoor meer tijd ontstaat voor nieuwe onderwerpen;

15.4.Ineke: misschien kunnen we woningen voor de jeugd labellen, waardoor ze meer kans hebben;

15.5.Ineke: Er zal een nieuw jaarschema moeten worden gemaakt; inderdaad maar dat hangt af van het schema wat ons Compaen aanlevert voor regulier overleg en werkoverleg;

15.6.Anita van den Oudenhoven wil er graag volgende vergadering ook weer bij zijn.

 

16. Sluiting van de vergadering 22.00 uur

 

De volgende geplande, gezamenlijke vergadering is volgende keer ook weer op deze locatie, tenzij…..