notulen bestuursvergadering

Notulen van de extra bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op maandag 04 oktober 2017 in Dorpswerkplaats ’t Saam.


Aanwezige bestuursleden:Hans van Roozendaal, Jac van der Palen, Wim Manders, Petra van der Vleuten, Frans van Grunsven. 
Aanwezig: 
Afwezig  :    
Afgemelde bestuursleden:Diny van Hagen, Jan Brussee

01   Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.

02   Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
-Er is melding gekomen van de start van Platform Duurzaam in Geldrop op 10 maart aanstaande in de kasteelboerderij in Geldrop. Frans gaat er heen.
-Er is melding gekomen voor deelname van aan een duurzaamheidsdag in Helmond op donderdag 12 september. Petra. Jac en Frans gaan erheen. Petra zorgt voor de aanmelding.
-Er is een verzoek gekomen Conny Raasveldt van HBO De Peel om bij hun aan een cursus deel te nemen op 13 november. Petra, Jack en Frans melden zich aan. Ook zullen we even vragen of iemand van HBV Compaen ook wil (nadien blijkt, dat ook Loes Hilda en Frans belangstelling hebben) Frans zorgt voor de aanmelding.
-Er is een idee geopperd op de dag van de Woonbond op 23 september in Utrecht door CNV jongeren om een project te doen in Geldrop-Mierlo op het gebied van zorg maar ook wonen. Ze hopen op die manier ook jongeren warm te maken voor het huurderswerk. Het bestuur is daarmee akkoord om eraan deel te nemen.
-De digitale post tot en met week 39 is door Hans rondgestuurd.

03   Verslag van de HBV bestuursvergadering van 28 augustus 2017  wordt goedgekeurd met dank aan Hans.

04   Voortgang SHGM: 
De prestatiegesprekken met de corporaties zijn weer gestart. Gevraagd wordt aan iedereen of ze daarom de mandaatverklaring willen tekenen, zodat Hans en Frans straks in december de ondertekening mogen verrichten namens HBV Mierlo. Van de vorderingen en de tussenstappen zal HBV Mierlo uiteraard op de hoogte worden gehouden.

05   Evaluatie van het werkoverleg met Anne Catrien op 12 september 2017. 
De volgende vergadering met Anne Catrien wordt verplaatst van dinsdag 14 naar woensdag 15 november 19.30 uur in de Scharstraat in Mierlo Hout.

06   Evaluatie van het overleg met Joost Lobée en Anne Catrien Metz van 26 september 2017. 

07   Woningmarktonderzoek Stec van d.d. 27 september 2017. 
Is aan iedereen verzonden. Aangeraden wordt om dat allemaal goed te lezen. -In het rapport wordt ingestoken op weinig of geen sociale huurwoningen maar wel duurdere particuliere huurwoningen. We kunnen er niet blij van worden, omdat we denken dat dit niet kan kloppen. De vraag is wat de gemeenteraad hiermee gaat doen.

08   Evaluatie van het Woonieze-rapport van juni 2017 en het verslag van het gesprek op de gemeente hierover van 12 september 2017. 
We maken ons ernstige zorgen over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen op korte termijn. Het rapport spreekt uit, dat momenteel waarschijnlijk slechts 2 Mierlose bewoners in aanmerking komen op 10 vrijgekomen woningen. Daar zijn we niet mee akkoord.
Dit komt omdat sinds 1 januari 2015 inwoners uit geheel Nederland mogen inschrijven voor een huurwoning via Wooniezie. 

09   Algemene ledenvergadering over 2016: 
we besluiten om, vanwege alle perikelen rondom de contributie en de moeilijkheid omdat we niet meer aan de namen van de huurders kunnen komen, de jaarvergadering te verschuiven naar januari 2018. Dat betekent dat we in 2018 twee jaarvergaderingen zullen hebben.

10   Onkostenvergoeding voor de bestuursleden. Het bestuur besluit om met ingang van 2017 de bestuursleden een onkostenvergoeding van € 100 te geven.

11   Contributie inning / gesprek met bestuur WBV.
Met ingang van 2017 zal het lidmaatschap van de HBV gratis worden. Het is voor ons namelijk onmogelijk om de namen van de bewoners, op grond van de nieuwe privacywetgeving, nog te achterhalen. De WBV mag ons die niet meer geven. We besluiten om voorlopig te putten uit de gegevens die we hebben en daar een brief aan toe te voegen met het verzoek om de naam, indien die fout is even door te willen geven. Met Joost is afgesproken, dat een begroting zal worden opgesteld voor 2017 en 2018. Op grond van die begroting zal de WBV de bijdrage verhogen naar een niveau waar we mee vooruit kunnen. Daarmee zou de cirkel rond moeten zijn.

De voorgestelde vorm van vereniging om te zetten naar een stichting voor beide HBV’s is nu een afweging van ieders eigen HBV.
Ook hieraan kleven voor en nadelen, het voordeel dat we niet elk jaar een ledenvergadering moeten houden, maar het tegendeel is dat de binding met de huurder minder zal zijn of het bereiken van de achterban. Deze discussie kunnen we nog altijd voeren indien gewenst. We kunnen onze huurders middels een schrijven bijvoorbeeld bij de komende ledenvergadering voorstellen om weer met contactpersonen en/of werkgroepen te gaan werken.

12   Etentje / uitstapje 2017
We besluiten om voor de datum vrijdag 27 oktober te gaan. Locatie Wereldrestaurant De bestuursleden van HBV Compaen zullen worden gevraagd om ook aan te schuiven. Marij zal alles gaan regelen.

13Klachten (algemeen)
Er zijn om dit moment 6 klachten in behandeling die we samen even doorlopen

14   Rondvraag. 
Verder geen rondvraag vragen.

15  Sluiting  
Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering
Notulen van de extra bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op maandag 28 augustus 2017 in Dorpswerkplaats ’t Saam.


Aanwezige bestuursleden:Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jac van der Palen, Wim Manders, Petra van der Vleuten, 
Aanwezig: 
Afwezig  :    
Afgemelde bestuursleden:Diny van Hagen, Jan Brussee, Marij Louwers


01   Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.


02   Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.
Verder zijn geen op of aanmerkingen


03   Contributie inning / gesprek met bestuur WBV.
Frans, Jac, Hilda en Loes hebben een overleg gevoerd met Joost, over de contributie innig en lidmaatschappen van onze huurders.
Het voorstel om iedere huurder lid te laten zijn van de HBV, behalve degene die dit afwijzen, is geen probleem bij de WBV. Ook het financiële gat wat ontstaat wordt aangevuld door de WBV, middels het indienen van een begroting.
Door privacyregels krijgen wij geen naam-adressen meer uit hun bestand. Hoe moeten we nu onze leden uitnodigen??? Uit ons oude bestand of alleen op adres?


Daarnaast kwam het verzoek van de directie om eens te bekijken of een fusie geen optie was voor de beide HBV’s. Onderling discussiëren we wat de voor en nadelen zouden zijn, Het voordeel zou zijn dat het bestuur wat groter zou  worden en minder kantoorruimte nodig zou zijn.
Het grote nadeel is dat we dan voor een heel erg groot werkgebied zouden moeten werken, voor 2 gemeentes prestatieafspraken maken, en het gevaar dat er enkele bestuursleden af gaan vallen maakt dat de werkzaamheden toch weer neerkomen op een paar mensen en dat is zeker niet wenselijk.
We besluiten om op de oude voet door te gaan, ook al  HBV Compaen er niet zo blij mee zijn, geen fusie maar wel een goede samenwerking, voorbesprekingen voor de vergaderingen met de WBV en elkaar helpen waar het kan.


De voorgestelde vorm van vereniging om te zetten naar een stichting voor beide HBV’s is nu een afweging van ieders eigen HBV.
Ook hieraan kleven voor en nadelen, het voordeel dat we niet elk jaar een ledenvergadering moeten houden, maar het tegendeel is dat de binding met de huurder minder zal zijn of het bereiken van de achterban. Deze discussie kunnen we nog altijd voeren indien gewenst. We kunnen onze huurders middels een schrijven bijvoorbeeld bij de komende ledenvergadering voorstellen om weer met contactpersonen en/of werkgroepen te gaan werken.


04   Er is een verzoek binnen gekomen van gemeente en WBV of wij met hen in discussie willen gaan over de woningtoewijzing in het Mierlose.
Uit het rapport wat is uitgebracht door wooniezie blijkt dat er in Mierlo nog al wat afwijkingen zijn en de wachttijd sterk is toegenomen na de vrije inschrijving van andere gemeentes. We zullen er wel voor pleiten dat statushouders niet meer de voorrang krijgen met het toewijzen van woningen.
Frans en Hans gaan hier naar toe.
Ook wordt het tijd dat het stecrapport openbaar wordt weten we waar we aan toe zijn wat de gemeente van plan met de sociale woningbouw in Mierlo.
Maar dat is nog even afwachten tot het in de gemeenteraad is gekomen.


05   Etentje / uitstapje 2017
Omdat Marij niet aanwezig laten we dit punt nu even rusten.


06   Klachten (algemeen)
Er is een klacht binnen gekomen over het lijndje en 1 van de Postel.
We zullen dit in ons overleg meenemen..
Er zijn  verder achten gemeld.


07   Rondvraag. 
Verder geen rondvraag vragen.


08   Sluiting
   Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering
Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 05 april 2017 in Dorpswerkplaats ’t Saam.


Aanwezige bestuursleden:Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jac van der Palen, Diny van Hagen, Wim Manders, Jan Brussee, Petra van der Vleuten, Marij Louwers
Aanwezig:  Jo Klink, Simon Wessels
Afwezig  :    
Afgemelde bestuursleden:


01    Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.


02    Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.
Frans geeft aan dat er binnenkort een bijeenkomst is over energie in de bieb. Petra gaat hier naar toe.
Frans en Loes hebben een interview gegeven voor de wooninfo wat binnenkort verschijnt.
Bo Toenders de stagiaire bij de WBV wil enkele bestuursleden enquêteren, krijgen binnenkort hierover nog bericht.
Verder zijn geen op of aanmerkingen


03     Goedkeuring notulen van 01 februari 2017.
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.


04     Voortgang SHGM.
Er zal wel nieuwbouw komen ine Geldrop en Mierlo, dit in overleg met de wethouder.
In de maand mei zullen we met WBV Compaen overleggen over het bod voor 2017.


05    bespreekpunten werkbespreking  (18-04-2017)
Zonnepanelen in het Helmondse was ingeschat op 10 woningen, door de vele aanmeldingen worden het er nu 20 woningen die in aanmerking komen voor zonnepanelen.
Er zijn problemen met de brandgangen, 6 bewoners willen een poort hebben en 1 bewoner niet, dan gaat het niet door volgens de WBV. Brandgang in de Bernardstraat daar is een brief onderweg naar Compaen.
De oplossing voor de sleutelkastjes moeten we nog even afwachten.
Andere punten zullen we bespreken met HBV Compaen op 12-04-17


06    Evaluatie regulier overleg  (07-02-2017).
De huurverhoging dit jaar is 0.7 % maar we moeten dit kritisch blijven volgen, steeds meer mensen komen in de betalingsproblemen, eventueel eens bekijken voor een meerjarige huurverhoging of verlaging als dit mogelijk is of toegestaan door de overheid.
Controle en nacontrole bij onderhoud gebeurd niet of erg zeldzaam, waardoor er regelmatig klachten komen van bewoners. 
Verdere bespreekpunten samen met HBV Compaen. 


07    Sociaal plan.
Het sociaal plan is getekend door Loes en Frans, de wijzigingen die we nog graag hadden doorgevoerd konden niet meer worden meegenomen. Maar Joost heeft beloofd indien nodig er soepel mee om te gaan. Onder andere met de sloop van de gestapelde woningen in M-Hout.
Huurgewenning staat ook niet in het sociaal plan, moeten we zeker in de gaten blijven houden.


08    Overleg met Stella van Veen. ( 29-03-17)
Het gesprek met Stella van Veen van bureau vannimwegen heeft voor ons geen meerwaarde en zullen er ook geen gebruik van maken. Wellicht wil HBV Compaen dit wel ?


09    Belanghoudersbijeenkomst (30-03-17)
Hans en Jac zijn hier naar toe geweest. Het was een leuke en zinvolle bijeenkomst waar standpunten over en weer werden besproken, ook met andere verhuurders,  zorginstellingen en gemeentes.
De uitkomsten zullen in de vervolgstappen worden meegenomen.


10    Training huurders participatie ( 31-05-17)
Iedereen van ons bestuur doet hier aan mee, Hans zal  dit doorgeven aan Gise.


11    Huurbeleid
Dit hebben we al besproken in ons vorig overleg en met Joost.


12    Klachten (algemeen)
Er is een klacht over overlast van muizen, gemeld bij de WBV maar deze komt niet kijken. Dit is ook een zaak van de huurders onderling en eventueel gemeente.
De klacht in de van Rodestraat blijven we volgen.
Er zijn  geen klachten gemeld.


13    Rondvraag. 
De kandidaat die zich als notulisten zou gaan fungeren heeft om gezondheidsredenen af moeten haken. Hans zal alle notulen weer zelf gaan doen.
Volgens Simon Wessels is de autoriteit wonen is op bezoek geweest bij WBV Compaen, Compaen op zich staat er goed voor op de enkele kritische kanttekeningen na zoals ook  in het visitatierapport zijn vernoemd.
De voorzitter Jan Bankers stopt en ook de financieel man Marcel, van de Raad van Toezicht stop er mee eind van dit jaar.
Ook is er meer financiële ruimte voor nieuwe investeringen.
Verder geen rondvraag vragen.


12   Sluiting
 Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering
Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 01februari 2017 in Dorpswerkplaats ’t Saam.


Aanwezige bestuursleden:Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jac van der Palen, Diny van Hagen, Wim Manders
Aanwezig:  
Afwezig  :   Jo Klink 
Afgemelde bestuursleden:Jan Brussee, Petra van der Vleuten, Marij Louwers,


01   Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.


02   Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.
Bij de ingekomen stukken ook een bericht dat de huurcommissie door de verhuurders betaald moet gaan worden in plaats van de overheid.
Verder zijn geen op of aanmerkingen


03   Goedkeuring notulen van 11 januari 2017.
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.


04   Voortgang SHGM.
Ook dit jaar zal er veel tijd gaan zitten met de prestatieafspraken te maken.
Frans geeft Hans de vergaderdata door kan hij er ook rekening mee houden met het plannen van andere verplichtingen.


05    evaluatie werkbespreking  (24-01-2017)
Zie hiervoor het door ons gemaakte verslag, Hans zal dit doorsturen naar Anne Catrien.
Frans heeft de LEV groep benaderd om toelichting te geven over de opvang van asielzoekers en statushouders. Hier is nog geen bericht van ontvangen.


06    Bespreekpunten regulier overleg  (07-02-2017).
Het verslag van het vorige overleg wat laat is binnen gekomen was niet zoals alles was besproken en we zullen dit ook mededelen in het overleg. 
Als de agendapunten binnen zijn zullen wij onze punten er aan toe voegen. Zoals transparatietools, EPN normen, CIP cijfers, zonnepanelen nieuwe opzet zonder huurverhoging, protest woonbond, participatieafspraken. 


07   Sociaal plan.
Over en weer worden er mails gestuurd, allemaal erg warrig wat nu wel of niet gedaan moet worden,  Er moet zeker bij komen dat in de commissie van groot onderhout / renovatie, iemand van de HBV bij de onderhandelingen moet zijn als deskundige 
Diny zal dit verder afwerken.


08   Klachten (algemeen)
Er zijn  geen klachten gemeld.


09   Rondvraag. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 


12   Sluiting
   Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering
Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 11 Januari 2017 in Dorpswerkplaats ’t Saam.


Aanwezige bestuursleden:Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jac van der Palen, Petra van der Vleuten, Marij Louwers, Diny van Hagen
Aanwezig:  
Afwezig  :   Jo Klink 
Afgemelde bestuursleden:Wim Manders 


01 Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.
Frans heeft een opzet gemaakt om  de lange agenda toch enigszins snel te kunnen afhandelen.
De kerstviering is positief ervaren bij Compaen, jammer dat de kerstpakketten achter gesloten deuren waren gezet. Deze zijn alsnog nabezorgd.
Frans heeft Hilda bloemen bezorgd, maar mocht om begrijpelijke reden niet naar binnen.
Het ongeluk met Jo Klink, Frans heeft Jo bezocht en de groeten van ons gedaan, Jo ligt thuis te bed en  kan nog helemaal niks doen.


02  Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.
Er zijn stukken in de wooninfo van WBV Compaen geschreven door Frans en Loes, hierop zijn al enkele reacties binnen gekomen.
Er is een stuk binnen gekomen wat belangrijk is: handleiding versterking huurdersorganisaties, moeten we allemaal goed doornemen.
Sociaal plan, Er komt regelmatig nogal warrige post binnen over deze materie,  Diny heeft dit in haar portefeuille.
Benchmarkonderzoek Aedes, Frans heeft een sheet gemaakt waaruit blijkt dat Compaen in de middenmoot zit in dit onderzoek.
Communicatie met huurders, wij zullen er een moeten blijven werken om jongeren binnen ons bestuur aan te trekken. Frans is momenteel in gesprek met een kandidaat bestuurder.
Verder zijn geen op of aanmerkingen


03  Goedkeuring notulen van 07 december 2016.
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.


04  Voortgang SHGM.
De  prestatieafspraken welke openbaar zijn, zijn dor de gemeente, Verhuurders en huurders ondertekent, voor os was dit Frans en Jac.
Omdat er veel vergadering komen in het komende jaar, is een goede planning van vergaderingen erg belangrijk, Frans zal Hans een schema geven met data van de prestatieafspraken en SHGM vergaderingen. Ook moeten we afspraken maken over de procedures die gevolgd moeten worden die met de prestatieafspraken samen gaan.


05  Bespreekpunten voor de werkbespreking  (24-01-2017)
De klacht die ons bereikt heeft uit de van Rodestraat, Frans en Diny hebben de bewoners bezocht, en dit moeten we zeer zeker aankaarten met Anne Catrien, de communicatie in deze kwestie is zeer zeker niet goed te noemen.
Senioren huurders van Compaen die graag naar andere woning willen verhuizen kunnen dat niet vanwege een te hoog eigen inkomen. kunnen deze niet onder de 5% norm vallen om af te kunnen wijken van het passend toewijzen.
Er moet een nieuw beleid komen omtrent de achterpaden bij de woningen, deze zoals die nu is werkt zeker niet goed.
De klacht over de gestapelde woningen in de Vissenwijk, wanneer komt hier duidelijkheid over.
Er is een nieuw toegang systeem voor bejaarden, hier willen we graag een demonstratie van hebben.
Frans heeft Leo Litjes van de LEV groep, die voorheen bij het PHB werkte gevraagd om uitleg te kunnen geven over de begeleiding van de statushouders. hij zal bij goedkeuring aanwezig zijn bij ons vooroverleg op woensdag 18 januari.


06  Bespreekpunten regulier overleg  (07-02-2017).
De huurverhoging voor 2017 is vastgesteld op 0.2 inflatie plus 0.5% verhoging is totaal 0.7% huurverhoging.
Er is een discussie of we hier een meerjarenplan van kunnen maken zodat we niet steeds het overleg aan moeten. Vele denken dat dan niet mogelijk is omdat de overheid veel bepaald en ook de inflatie een apart onderdeel van de huurverhoging is.
Frans heeft een onderhoud met Joost Lobée, onder andere over de nieuw te bouwen woningen, die als een duveltje uit een doosje kwamen ineens, en daarbij kwam ook de wens van Joost naar voren om kosteloos meer zonnepanelen toe te gaan passen op de woningen. Maar hiervoor moet wel geld ergens vandaan komen, en hij dacht aan verkoop van huurwoningen. Op zich kunnen wij ons hierin vinden dat er veel meer mensen in aanmerking komen voor zonne-energie en als het woningen uit het verkoopbesluit zijn die verkocht zullen worden.
De EPA ( energie prestatie afspraken ) is uit besteed aan bureau Atriensis uit Eindhoven, en wat houd dit onderzoek in? Bij Petra is men inmiddels al geweest maar de afspraak om te komen kijken was vrij kort voor de datum, dus wellicht verstandig om dit op wat langere termijn te plannen.


07  Sociaal plan.
Diny heeft dit opgepakt en zal eind januari naar de bijeenkomst gaan van deze commissie.


08  Prestatie afspraken WBV – Gemeente –Huurders.
Frans en Jac hebben namens ons dit ondertekent en Frans en Jo hebben hier veel werk in verzet om tot een goed resultaat te komen. De rest hebben we bij de inleiding al besproken


09  Taakverdeling binnen het bestuur, aanpassing functies.
Jac heeft Hennie Trouwen gevraagd om voor ons de notulen ( agenda) te verzorgen, Frans met haar een afspraak maken om het een en ander te bespreken.
Voor de invulling van het penningmeesterschap deze zal Jac van der Palen op zich nemen samen met Hans en ze zijn beide verantwoordelijk voor deze functie en zullen beide ook de jaarverslagen enz enz maken. Hans zal dit bij de KvK en Ing bank in orde maken.

10  Klachten (algemeen)
De klacht van bewoners in de van Rodestraat hebben we in behandeling, De klacht van bewoonster in Kastanje is opgelost, Frans houd wel een vinger aan de pols. 
Een verzoek van iemand die het huis uit wordt gezet, kunnen wij niks mee. De urgentiecommissie is het enige.
Er zijn verder geen klachten gemeld.


11  Rondvraag. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 


12   Sluiting
   Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering
Verslag van de bestuursvergadering van 07 december 2016. 

Aanwezig: Jacques van der Palen, Wim Manders, Petra van der Vleuten, Diny van Hagen, Jo Klink, Marij Louwers en Frans van Grunsven.
Locatie: ’t Saam                               Tijd: van 20.00 uur tot 22.30 uur 

1.       Opening; 
vandaag verzorgt ons de heer Hans Lelifeld (h.lelifeld@onsmail.nl). We bedanken hem voor de goede zorgen. Hij zegt, dat hij ervoor is om dat opnieuw te doen als daar behoefte aan is. 

2.       Ingekomen post: 
Er is een bericht binnen gekomen van het stoppen van Paul van der Westen per 1 januari 2017. Dit bericht is aan iedereen doorgestuurd. Paul doet de groeten aan iedereen. Met hem gaat het heel goed. Hij heeft intussen vast werk bij Deli XL, maar moet nog steeds veel ’s avonds werken. Hij mag ook een cursus gaan volgen van het bedrijf wat veel tijd kost. Vandaar dat hij niet meer in staat is om de vergaderingen van HBV Mierlo bij te wonen.Verstuurde verslagen: 02.11.2016 BV met HBV Compaen; 15.11.2016 WB met Anne Catrien Metz; 23.11. 2016 BV met HBV Compaen-sociaal plan; 24 11.2016 BV van SHGM; 29.11.2016 BV met HBV Compaen bij Joost Lobée; 29.11. 2016 BV met HBV Compaen met Raad van ToezichtMededeling : met Hans gaat het goed In Nieuw Zeeland. Hij heeft gelukkig niet te lijden  gehad van de aardbevingen en de gezonken veerboot. 

3.       Prestatieafspraken 2017: 
Versie 6 is aan iedereen doorgestuurd. Van versie 7 heeft Frans een korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten. Op deze manier wordt alles terug gekoppeld voordat er getekend wordt. We bespreken alle punten uitgebreid. Met name het thema nieuwbouw wordt uitgebreid samen besproken. Ook hetgeen Joost Lobée ons op 29 november daarover verteld heeft. Uiteindelijk stemmen we af wie tegen een ondertekening zou zijn. Er is sprake van een unaniem groen standpunt. Jac en Frans zijn namens het bestuur gemachtigd om  op 13 december het prestatiecontract te ondertekenen. 

4.       Evaluatie van het gesprek met Joost Lobée op 29 november 2016: 
We vinden het niet netjes dat de mededeling van de plannen voor nieuwbouw niet eerst in ons gezamenlijk overleg zijn geweest maar pardoes werden ingebracht in Geldrop. Hij doet wel een uiterste poging om uit te leggen dat WBV Compaen ruimte genoeg heeft om te investeren. Hij spreekt zelfs van 75 woningen per jaar (investering van ca 15 miljoen per jaar). We vinden het jammer dat er in deze situatie geen gebruik kan worden gemaakt van de Transparantietools; dat zou nu heel handig zijn geweest. Over het Rigo rapport hebben we zelf ingebracht en vragen om dat een keer samen te kunnen bespreken. 

5.       Evaluatie van de samenwerking met HBV Compaen: 
Iedereen is tevreden over de samenwerking. Iedereen is van mening dat een fusie niet verstandig is. 

6.       Nieuwe website Wooniezie: 
Anne Catrien Metz heeft ons medegedeeld dat de nieuwe website in de lucht is. Petra heeft hem al uitgeprobeerd en vind hem erg handig. 

7.       Evaluatie van gesprek over het Sociaal Plan: 
Petra brengt verslag uit: Op 6 december heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgehad in de Fonkel in Helmond. Er is een comité benoemd, die een nieuw plan gaan schrijven. In het comité hebben de volgende mensen zitting: Anne Cattrien Metz namens WBV Compaen, Brigitte van Campen namens WBV Woonpartners en mevrouw Wissink namens WBV Volksbelang; verder heer Toon Jegerings (HBV Volksbelang), mevrouw ,….. (HBV Woonpartners) en mevrouw Diny van Hagen (HBV Mierlo) namens alle huurdersvertegenwoordigers. Half januari vinden de eerste gesprekken plaats en eind januari zal de eerste versie in concept worden gepresenteerd aan alle afgevaardigden die nu ook aanwezig waren. Diverse punten uit het oude Sociaal Plan zullen moeten worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. 

8.       Toekomst van de HBV Mierlo: 
we zoeken voor het bestuur dringend iemand ie verslagen kan/wil schrijven. Jac kent daar wel iemand voor, maar die is geen huurder. We denken daar allemaal nog even over na. Verder zullen we, om te komen tot (kleine) taakverdelingen moeten nadenken wat je zou kunnen doen voor de vereniging aan kleine bestuurstaken. Iedereen denkt daar over na. De statuten schrijven voor dat de bestuursleden uit diverse wijken moeten komen. Op dit moment hebben we niemand uit de grote wijk Neerakkers en de groeiende wijk Luchen. Wie kent daar geschikte mensen? Ook op grond van de enquête die we voor het ministerie  waarschijnlijk jaarlijks moeten invullen, zullen we onze kwaliteit nadrukkelijk moeten aanscherpen (verhouding mannen/vrouwen; jongeren/ouderen; het ontbreken van iemand die allochtoon is. Frans kent wel iemand, maar weet niet of die wil). Ook extra cursussen zullen nodig zijn, om de kwaliteit op te voeren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de transparantie tools om een begroting van de corporatie gemakkelijker te kunnen beoordelen. Misschien dat het huurdershuis daarbij kan helpen?

 9.       SHGM: 
Iedereen heeft het verslag van 24 november ontvangen. We nemen nog even de structuur van de organisatie van SHGM door. Twee mensen zijn namens de HBV Mierlo afgevaardigd in stichting SHGM. Verder zit er een afgevaardigde in namens de huurders van Wooninc, een afgevaardigde namens de huurders van Woonbedrijf en 3 mensen die handelen namens de particuliere huurdersorganisaties. De democratie naar de huurdersorganisaties is verzekerd: als iemand niet voldoet kunnen ze worden terug geroepen door de huurdersorganisatie, die ze heeft afgevaardigd.  

10.   Rondvraag: 
de kerstviering is dit jaar op woensdag 14 december om 16.00 uur op het kantoor van Compaen. Marij kan er niet bij zijn en Hans ook niet; die zit nog in Nieuw Zeeland op dat moment. 

11.   Sluiting: de vergadering wordt 22.30 uur gesloten


Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 06 Juli 2016 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jac van der Palen, Wim Manders, Jo Klink, Marij Louwers

Aanwezig:  Diny van Hagen

Afwezig  :   Jos de Rooij

Afgemelde bestuursleden:     Paul van der Westen, Petra van der Vleuten 

01           Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.

Enkele datumwijzigingen:
07-09          gezamenlijk overleg HBV’s in ’t Saam.
13-09          werkoverleg met WBV in Scharstraat.
16-8 en 3-8 vervallen.
Het overleg met de directie van 27-09 proberen te verschuiven naar 11-10 kantoor WBV.
Na 7 oktober de ledenvergadering plannen. 

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 01 juni 2016.
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 

04           Voortgang SHGM.
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden bijgekomen, het gaat steeds beter met het werven van bestuurders.Het wachten is nu nog op de woonvisie die de gemeente moet gaan maken naar aanleiding van de ingebrachte visies van de verschillende organisaties. Iedereen had voor 1 juli zijn zienswijze moeten aanbrengen bij de gemeente. Zie verder de notulen van de vergaderingen van SHGM. 

05           Evaluatie ledenvergadering HBV Compaen  (22-06-2016)
Joost Lobee is uitgenodigd om zich voor te stellen aan de weinige aanwezige leden.Eugene Waterreus geeft een presentatie over project zonnepanelen en tevens een film over 100 jaar wonen in Helmond.De kascontrolecommissie keurde het financieel verslag van HBV Compaen niet goed. Men vond het niet erg duidelijk. 

06           Evaluatie ledenvergadering WBV Compaen (23-06-2016).
Weinig leden op deze bijenkomst.
De nieuwe statuten van de vereniging en de nog aan te stellen lid voor de RvT zal eind van dit jaar worden gehouden als alle procedures zijn doorlopen. 

07           Installatie geschillencommissie (06-06-2016) in Gemert.
Alle aan te stellen commissieleden hebben zich voorgesteld, Trudy van de Nieuwenhof verzorgd de administratie van deze commissie.Het was een goede presentatie, al heeft men twijfels over de algehele administratie. 

08           Voortgang lid van de Raad van Toezicht.
Frans en Hans hebben een gesprek gehad met Simon Wessels, officieel zou de aanstelling van een lid van R v T een openbare inschrijving moeten zijn, maar omdat wij erop staan dat Simon voor ons de kandidaat is zullen we dat verdedigen, andere zouden we toch afwijzen en is het tijd en geld weggooien.De te volgen stappen zijn inmiddels ingezet, en we zien wel wat eruit komt, we hebben goede hoop dat we met de volgende ledenvergadering van de WBV Simon kunnen aanstellen. 

09           Prestatie afspraken WBV – gemeente – Huurders.
Voor 1 Juli moeten alle aanbiedingen bij de gemeente binnen zijn en die gaat dit dan samenvoegen en koppelen en komt dan met een voorstel ook naar ons toe.Daaruit moet dan een nieuwe woonvisie komen voor het komende jaar. 

10           Taakverdeling binnen het bestuur aanpassing van functies.
Petra zou de ledenadministratie gaan verzorgen, maar omdat ze zich plotseling heeft terug getrokken, zal Jac haar taak overnemen. Jac heeft inmiddels een pc en printer gereed om hier de ledenadministratie mee te verzorgen.Hans zal Jac in het begin ondersteunen hoe alles in zijn werk gaat. 

11           Etentje bestuur.
Dit zal zijn op zaterdag 20-08 in wereldrestaurant in de Marktstraat, Hans zal Petra en Jos ok nog vragen en dit aan Marij doorgeven. 

12           Klachten (algemeen)
De klacht van Diny van Hagen, hier is de geschillencommissie komen kijken, ook Frans en Anne Catrien waren hierbij aanwezig.De uitspraak hiervan is nog niet bekend en zullen we af moeten wachten wat dat zal zijn. 
Er zijn verder geen klachten gemeld. 

13           Rondvraag. 
We zullen Eugene Waterreus vragen of hij op onze ledenvergadering ook die presentatie kan geven over de zonnepanelen, en Joost Lobbee vragen om zich aan onze leden voor te stellen. 

14    Sluiting   
Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergaderingverslag van de bestuursvergadering van HBV Mierlo d.d. 01 juni 2016 in ’t Saam.

Aanwezig: Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Marij Louwers, Jo Klink, Petra van der Vleuten, Jacques van der Palen, Dinie van Hagen (als gast), Frans van Grunsven

1.Opening: 
Frans heet hans van harte welkom in de vergadering; iedereen vindt het fijn dat hij er weer bij kan zijn.

2.Ingekomen en verzonden post: 
is wat gestokt momenteel; zal in de komende weken worden rechtgetrokken.

3.Goedkeuren verslag van 19 april 2016 
werkbespreking bij Compaen: wordt goedgekeurd

4. Voortgang SHGM: 
De gesprekken met de gemeente verlopen redelijk goed. De kwaliteit van het bestuur is ook sterk verbeterd, afgelopen jaar. Afgelopen zondag heeft SHGM ook op de Mei’se Mèrt gestaan om contact te leggen met de huurders

5. Evaluatie van overleg met HBV Compaen in de Scharstraat op 18 mei 2016:
Hans is ziek en we weten niet wanneer hij weer aanwezig zal zijn; we wensen hem beterschap toe.

Het concept-verslag van de Werkbespreking op 19 april 2016 met WBV Compaen is aan de orde; er zijn nu per thema onderaan conclusies toegevoegd, zoals AC dat had gevraagd; er worden enkele wijzigingen voorgesteld. Verslag zal als concept worden doorgestuurd naar Anne Catrien Metz. (intussen is het door ACM gecorrigeerde verslag alweer bij ons binnen) (controle of dit al aan iedereen  is doorgestuurd)

We hebben samen de enquête van het Ministerie van BZ en KR ingevuld. Het was wel even doorstoempen met 48 vragen. Maar er was weinig discussie over de antwoorden; we waren we het snel eens. Intussen is deze enquête definitief gemaakt en doorgestuurd. Ook WBV Compaen heeft, zoals toegezegd, de enquête gekregen. Ze weten daarom nu hoe de stand van zaken is.

We hebben de uitnodiging van de Woonbond voor het symposium in Overloon op 28 juni samen besproken. Iedereen weet intussen hoe dat is afgelopen. De tactiek daarvoor zullen we nader moeten bestuderen, anders komen we direct geen enkele cursus meer in.

We hebben het BOD van WBV Compaen aan ons en HBV Compaen gelegd langs de beide Woonvisies van de gemeente Helmond en Geldrop. Het zag er allemaal wat mager uit. Bovendien waren de NOM woningen in het geheel niet opgenomen. Echt alle onderdelen hebben we tegen het licht gehouden. Met ons allen waren we benieuwd hoe die onderhandelingen op  23 mei zouden gaan verlopen.

De brief van 28 april 2016 die we gericht hebben aan de geschillencommissie hebben we besproken. Iedereen was akkoord met de formulering. Intussen is er nog niet eens een ontvangstbevestiging binnen gekomen, laat staan een antwoord.

6. Evaluatie van bespreking op 23 mei 2016.
met Joost Lobée en Anne Catrien Metz van WBV Compaen op het kantoor van de WBV. 
Enige thema die avond: het BOD dat ze hebben uitgebracht aan beide HBV’s. Ze leggen uit dat ze bewust uit tactische overwegingen zaken wat summier aan de orde hebben gesteld. Zoals streven naar label B…Volgens de directeur zit men met de energie labels gemiddeld slechts 0,11 punten van de B af. Daar maakt men zich geen zorgen over. Er is een RIGO-onderzoek gestart naar de beste opties van nieuwbouwwoningen. Daarbij worden ook de woningen betrokken die andere corporaties in de omgeving willen bouwen. Men wil erg graag weten welke soort woningen nu het meest gewenst zijn. Het rapport wordt binnenkort verwacht. Men zou overigens erg graag in Brandevoort enkele  snelbouwwoningen gaan realiseren en dan ook nog uitgevoerd als NOM-woning. Over Luchen heeft men nog ernstige twijfels. Ze zeggen niet te weten dat Woonbedrijf wel interesse heeft getoond. We hebben nog discussie over de term opplussen, die wordt gebezigd in het Bod. Het heeft slecht een beperkte betekenis. We komen samen tot de conclusie dat de omschrijving over de verkoop van woningen erg ongelukkig is. Dat mensen zelf kunnen vragen naar verkoop van de woning geldt alleen voor de woningen die in het verkoopbesluit zitten en geldt niet als extra!. Wij eisen, dat de uitspraak in het BOD, dat gerekend wordt met een jaarlijkse huurstijging van 2% uit het verhaal verdwijnt. Dat percentage is veel te hoog; een derde van de huurders heeft inmiddels al moeite om de huur te kunnen opbrengen. Bovendien kunnen wij een volgende huurstijgingsronde geconfronteerd worden met dit gegeven, dat het is vastgesteld. Joost stelt voor, om het bedrag te wijzigen naar WSW-percentage (datgene wat wettelijk is). Dat lijkt ons redelijker.
V
oor urgente woningzoekenden wordt 25%, inclusief de statushouders, gereserveerd. Hoger mag ook niet van de gemeente Geldrop-Mierlo. In Helmond geldt: 20% exclusief.

Het voorgestelde formulier met leefbaarheidsthema’s wordt vastgesteld.

Men wil een jaarlijks gesprek met de Raad van Toezicht weer in ere gaan herstellen.

7. Installatie van de RGC (Regionale Geschillen Commissie) in Gemert op maandag 6 juni om 17 uur.
Jan Brussee een Frans van Grunsven zullen daar heen gaan. Item: nog geen antwoord op de ingezonden brief.

8. Jos de Rooij stopt als lid van de Raad van Toezicht namens de huurders. 
Wij vinden het heel erg jammer dat Jos heeft moeten stoppen vanwege de slechte gezondheid van zijn vrouw en alles wat daarmee samenhangt. Intussen hebben we goed nagedacht welke alternatieven we hebben. Het voorstel om  Simon Wessels als kandidaat naar voren te schuiven wordt door het gehele bestuur omarmd. Hij heeft zijn hele leven in deze sector gewerkt, is intussen gepensioneerd en heeft dus geen dubbele pet meer op; bovendien is hij sociaal erg sterk. Hij is altijd kalm, maar uiterst gedecideerd als het om belangrijke thema’s gaat. Simon woont in Mierlo aan de Verheugtstraat 49 (oude pennenfabriekje).

9. Prestatieafspraken met de gemeente en de corporaties: . 
Zoals ook al eerder is besproken zal SHGM namens de huurders van Woonbedrijf, Wooninc en Compaen de prestatieafspraken doen met gemeente en corporaties. De HBV moet daar nog een machtiging voor afgeven. STHVW (huurdersorganisatie van Woonbedrijf) heeft dat al gedaan. SHW (huurdersorganisatie van Wooninc) zal ook gevraagd worden om dat te gaan doen.

10. Aanpassingen binnen het bestuur. 
We willen minder kwetsbaar zijn als nu het geval is. Daarom moeten verdelingen gemaakt worden. Het huurdersarchief gaat Jacques op orde brengen. De huurdersadministratie inclusief de inningsbrieven gaat Petra van der Vleuten verzorgen. Jacques van der Palen helpt haar om de computer en het programma aan het draaien te krijgen. Jan Brussee gaat meekijken met Hans naar de financiële administratie, zodat hij als reserve kan functioneren.

11. Visitatierapport 2015: 
Er komen enkele zaken uit, waar Paul het nooit met ons over heeft gehad. Over de raad van Toezicht is men erg negatief,; die krijt een 5 voor haar functioneren. Ook het financiële risico van hypotheken met een erg hoog rentepercentage vormt een groot risico in het rapport. Ook dat is nooit besproken. Toegezegd is, dat het visitatierapport 2015 in de volgende bespreking met de directeur (op zijn vroegst in september) aan de orde zal worden gesteld. 

12. Wijzigingen van datums van de vergaderingen met de WBV, waarbij Joost aanwezig moet zijn: 
Hij wil afgesproken datums gaan verplaatsen omdat in de planning ervan rekening is gehouden met de vakanties van Paul. We krijgen daarover nog bericht.

13. Klachten: 
mevrouw Diny van Hagen Julianastraat 28) heeft een conflict met de WBV in verband met het niet / onvoldoende opruimen van wortels uit de tuin. De tuin is door de vorige bewoner in desolate toestand achtergelaten. De tuinman die kennelijk een opdracht van de WBV had, komt bij haar langs maar doet vervolgens niets. Ook hij komt de afspraken niet na. Intussen heeft ze een officiële klacht ingediend. De klachtencommissie zal bij haar langs komen. . Ook heeft ze een probleem met de afwatering van de stoep aan de achterdeur.

14. Rondvraag: 
Jaarlijks etentje: 
Marij gaat dat regelen. Zal ergens in de tweede helft van augustus gaan gebeuren. Datum locatie en tijd horen we nog.

Deelname aan de Mierlose Dorpsquizz op 29 oktober met ons bestuur: wordt nog bekeken

Bewonersgroep Franciscanessenhof bestaat die nog? 
Piet Schelfaut en Sonja salesman zaten daar in. Verder hebben we niet genoeg informatie.

Diny van Hagen vraagt of iemand van het bestuur aanwezig wil zijn bij het bezoek van de klachtencommissie. Hangt van het tijdstip af. Ze laat nog even weten wanneer ze komen.

Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 13 januari 2016 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jac van der Palen, Wim Manders,                                                  Petra van der Vleuten, Jos de Rooij, Marij Louwers
Aanwezig:                                          
Afwezig  :                              Jo Klink
Afgemelde bestuursleden:     Paul van der Westen

01           Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom. 

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Veel informatie via Aedes, vooral over de nieuwe woonwet en verdere wetswijzigingen. Mail van de LEV groep en gemeente over de verzekeringen voor vrijwilligers en verenigingen. Uitnodiging van Woonbond inzake metropool Eindhoven. Frans heeft een verzameling gemaakt van relevante ingekomen post.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 02 december 2015.
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.

04           Voortgang SHGM.
De gemeente Geldrop – Mierlo heeft de SGHM gevraagd, om hun zienswijze en betreffende stukken aan te leveren over woonvisie. We hebben van de visie gemeente Helmond ontvangen via de WBV, dit stuk kan men gebruiken als leidraad voor de woonvisie voor Geldrop – Mierlo, maar dan wel met de goede inspraak van verhuurders als huurders. De provincie houd regelmatig een peiling onder de bewoners en ook hier kan men uit putten en deze gebruiken. 

05           Evaluatie regulier overleg met WBV ( 12-01-2016)
Dit vernieuwde overleg was heel goed en stuk professioneler dan voorheen, wat ook door de visitatiecommissie was opgemerkt.Er volgt een uitleg en daarna hele discussie over: het passend toewijzen, de urgentieverordening en wooniezie. Zie hiervoor het verslag van deze bijeenkomst.De agenda en verslaglegging zal voortaan door de WBV gedaan worden.De voorzitters Loes en Frans zij uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe directeur, en men was positief over de voorstelling en het gesprek met de nieuwe directeur. Op dinsdag 26 januari is de werkbespreking om 19.30 in de Scharstraat 2. Dit omdat de meeste van ons hierbij aanwezig willen zijn. Hierbij zal Anne Catrien namens de WBV aanwezig zijn.  

06           Metropool regio Eindhoven.( werkplaats wonen)
Op 19-01-16 is er een bijeenkomst voor de leden van  de woonbond, waarbij de woonbond hun visie zal toelichten over deze nieuw te vormen organisatie.Frans heeft zich aangemeld namens HBV Mierlo en SHGM, Ook Hans zal hier naar toe gaan.. 

07           Instemming wijziging klachtencommissie.
De twee bestaande klachtencommissies worden samen gevoegd en wordt 1 algemene klachtencommissie.De bestaande leden zullen voorlopig nog deze commissie bemannen, maar zullen op den duur worden vervangen door 3 deskundige personen en 1 secretariaat.Wij stemmen hiermee in en hebben dis inmiddels al doorgegeven aan Anne Catrien. 

08           Vrijwilligersverzekering Levgroep (25-1-16)
De verzekeringen die wij hebben worden door de gemeente verzorgd en betaald, en deze avond is voor algemene informatie wat de verzekeringen inhouden. Petra zal dit op zich nemen. 

09           Huursombenadering.
Bij het ministerie zijn ze aan het broeden om een nieuw systeem in te voeren, de huursombenadering.Frans is hier ingedoken en als het door gaat komt er nog heel wat op ons bordje te liggen, zodra dit definitieve vormen gaat aannemen zullen we dit zeker gaan bespreken. Kijk hiervoor op onze site http://www.hbvmierlo.nl/blog/15/huursombenadering.blog 

10           Jongerencontracten.
Hierover is het ministerie ook aan het denken om jongeren een tijdelijk huurcontract aan te bieden, en deze huurders er dan na die looptijd eruit moeten en een passende woning moeten gaan nemen huur of koop.Woonpartner werkt nu al met jaarcontracten hebben wij begrepen. 

11           Aanschaf informatie boekjes en inschrijven lid woonbond.
Voor Wim en Petra een lidmaatschap van de woonbond aanschaffen en informatieboekjes aanschaffen die iedereen kan lezen, dit zijn: Woningwaarderingstelsel, woningwet en lokale prestatieafspraken. 

12           Klachten (algemeen)
De klacht uit de Irenestraat met een groot vochtprobleem, hiervan hebben we nog niks gehoord wat het resultaat is.Een bewoner uit de franciscanessen hof heeft een bezwaar ingediend tegen de algemene energievoorschotten die betaald moeten worden. Hans heeft met haar gesproken en op het schrijven van haar dochter is er al enig resultaat uit gekomen, dat het een administratieve fout was, maar het totaal bedrag was zo minimaal dat dit met de volgende afrekening wel recht getrokken zou worden. Er zijn verder geen klachten gemeld. 

13           Rondvraag. 
Ons lid van de raad van toezicht is dit jaar aftredend, en heeft te kennen gegeven dat hij wel door wil gaan.Wij zullen Jos de Rooij weer voordragen als onze kandidaat voor de raad van toezicht bij de WBV. 

14          Sluiting   
Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering


Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 02 december 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jo Klink, Jan Brussee, Jac van der Palen, 
    Wim Manders, Petra van der Vleuten
Aanwezig:                             Diny van Hagen         
Afwezig  :                             Jos de Rooij, Paul van der Westen
Afgemelde bestuursleden:     Marij Louwers 


01          Opening.

Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.
Een voorstellingsrondje voor de nieuwe bestuursleden en de gast van vanavond Diny van Hagen, die nieuw is komen wonen in Mierlo en wel veel ervaring heeft bij de HBV in Valkenswaard waar ze gewoond heeft. 

02          Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

Veel informatie via Aedes, vooral over de nieuwe woonwet en verdere wetswijzigingen. Frans heeft een mooi overzicht gemaakt.Opzet van een nieuw te vormen klachtencommissie, een belangrijk stuk bij de Aedesinformatie is proeftuin huurdersparticipatie. Deze bijeenkomst is op 9  december, dus erg kort dag, we zullen HBV Compaen en de WBV hierover polsen en ons dan opgeven bij Aedes.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 07 oktober 2015.

Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 

04           Voortgang SHGM.

Het gaat goed, er is een nieuwe bestuurder bijgekomen. Voor meer informatie zie de notulen. 

05           Algemene ledenvergadering 2 november.

Het aantal bezoekers was net als andere jaren 17 leden. De presentatie van Anne Catrien was heel duidelijk en zat goed ik elkaar. Deze presentatie staat ook op onze site. Tijdens de vergadering kregen we van 1 lid van de kascontrolecommissie te horen dat er nog geen kascontrole was geweest, ze waren nog niet door de penningmeester benaderd om dat te doen. De voorzitter heeft dit aan de vergadering medegedeeld met de belofte dat dit alsnog zou gebeuren en dat het op onze site vermeld zou worden. ( Hans en Frans hebben een gesprek met Paul gehad over het penningmeesterschap, Paul is ontheven van zijn functie als penningmeester, Hans neemt voorlopig deze taak op zich, aangezien hij toch al de betalingen verrichte.) Zie verder de notulen op onze site: http://www.hbvmierlo.nl/pages/sub/3/8/notulen_ledenvergadering_2015.html 

06           Evaluatie van het overleg met de WBV 24 november 2015.

Een korte samenvatting van dit overleg: Anne Catrien heeft een vaste aanstelling gekregen als manager woondiensten, Om onze achterban te kunnen bereiken kunnen we gebruik maken van de infofolder van Compaen.  Paul  was niet blij dat wij bij de visitatiecommissie hebben  gezegd dat de communicatie niet zo goed was, hij dacht zelf van wel, maar over het algemeen kwam Compaen er wel positief uit dacht hij, alles wordt nu eenmaal niet op papier gezet, vond ie niet zo noodzakelijk.Onze besprekingen met WBV Compaen zullen worden gewijzigd, er komt 4 keer per jaar een regulair overleg en 4 maal per jaar een werkoverleg, dit alles ten kantore van de WBV.  De kerstviering is op 14 december om 16.00 uur in ’t saam. Er is voor 2016 geen nieuwbouw gepland, Men heeft een nieuwe directeur op het oog, maar omdat hij nog een fit en proper test moet ondergaan wat nog wel maanden kan duren, wil hij hierover nog geen mededeling doen wie het is, maar wel dat zijn aanstelling later zal zijn dan was gepland en zal Paul die tijd nog overbruggen, Wethouder van Helmond Stienen wil volgens zeggen naar 2 coöperaties in het Helmonds toe.Voor meer informatie kijk in de notulen van dit overleg.Over veel van deze onderwerpen hebben we gediscuteerd met elkaar. 

07           Wijziging klachtencommissie en woningtoewijzing.

Frans en Jan zijn op 16 november naar de informatiebijeenkomst geweest, er zijn nu 2 klachtencommissie en door de fusie van woonpartners moet er dit 1 worden.   Zie hierover het verslag van de bijeenkomst. 

De woningtoewijzing zal geheel door woonizie worden gedaan voor heel de regio, Volksbelang wil hier vooralsnog niet aan deelnemen en verder informatie hierover volgt nog. 

08           Afscheid Paul Smidt.

We zullen dit met HBV Compaen overleggen, vragen aan Gise Walda die weet wellicht wel iets leuks. 

09           Klachten (algemeen)

Er is 1 klacht gemeld uit de Irenestraat met een groot vochtprobleem, er zijn gesprekken en onderzoeken gaande na enig aandringen. Afwachten wat de resultaten zullen zijn.Er zijn verder geen klachten gemeld. 

10           Rondvraag. 

Het idee is om elke maand iets te gaan publiceren in de regionale pers over ons als HBV Mierlo.Wim vraagt om een lijst waar alle bestuursleden op staan, Hans zal hier voor zorgen.Jan vraagt hoe het zit met verzekeringen van onze vereniging., Wij zijn als vereniging verzekerd via de gemeente, die voor sociaal culturele verenigingen een verzekering heeft afgesloten. ( zie hiervoor ook de uitnodiging van de LEV groep die jullie van de week hebben ontvangen bijeenkomst op 25-2-16 in hofdael ) 

11             Sluiting 
  
Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergaderingNotulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 07 oktober 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, , Jo Klink, Marij Louwers, Jac van der Palen.
Aanwezig:                                          
Afwezig  :                              Jos de Rooij, Paul van der Westen
Afgemelde bestuursleden:     Jan Brussee  


01           Opening.

Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom. 

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

Veel informatie via Aedes, vooral over de nieuwe woonwet en verdere wetswijzigingen.Ook een uitnodiging van WBV om presentatie bij te wonen, over het project zonnepanelen.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 02 september 2015.

Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 

04           Voortgang SHGM.

Het gaat goed, er hebben zich nieuwe kandidaat bestuurders aangemeld. Voor meer informatie zie de notulen. 

05           Algemene ledenvergadering 2 november 20.00 uur.

Hans heeft de acceptgirokaarten geprint en de uitnodigingen zijn bijna klaar. Op woensdagmorgen 14 oktober om 9.00 uur gaan we met z’n allen de acceptgirokaarten, uitnodigingen en wervingsfolder vouwen en insteken.Anne Catrien zal de presentatie verzorgen omdat het voor Linda ter Aa te kort dag is om dan nog alles voor te bereiden. Jan Brusse en Paul van der Westen zijn aftredend dit jaar, beide stellen zich herkiesbaar.  

06           Bespreekpunten voor het overleg met de WBV 24 november 2015.

Stand van zaken nieuwe directeur, WOZ waarde in relatie tot de huur, mantelzorgers en medebewoners, en wat er nog bij komt na het overleg met Mierlo-Hout. 

07           Visitatiecommissie 16-09-15.

Frans, Hans en Loes hebben de toegestuurde enquête ingevuld, deze hebben we speciaal wat negatiever ingevuld, ook met het oog op de komst van een nieuwe directeur.Het was een heel goed en open gesprek, en ook de commissie was van oordeel dat er wel verbeteringen, vooral in communicatie en planning nodig zijn. We zullen het rapport afwachten. 

08           Verslag van de Woonbond.

Helene Simons en Hans hebben een gesprek gehad, het ging in hoofdzaak over de door ons ingevulde enquête van begin van dit jaar.Hieruit kwam naar voren dat de communicatie en  voorlichting naar de belangenverenigingen stuk beter moet en ook de kosten van de woonbond omlaag moeten. Ze was wel blij dat wij € 400.- per jaar doneren. Ook dat bij het overgrote deel van de belangenverenigingen de leeftijd een grote rol speelt, 85% is ouder dan 65 jaar.Binnenkort komt de woonbond met een vernieuwde website welke beter op de toekomst inspeelt. 

09           Verslag ven de besprekingen in Eindhoven 30-09-15.

Deze middag was georganiseerd door het ministerie en ging over de nieuwe woningwet.Frans en Jan zijn hier naar toe geweest, zie het verslag hierover.In de nieuwe woningwet krijgen wij als huurders meer inspraak en moeten bij veel meer beleidspunten betrokken worden. 

10           Presentatie zonne-energie 15-10-2015 om 11.00 uur.

Jac, Frans, Hans en Hilda gaan hier naar toe, kantoor WBV. 

11           Afscheid Paul Smidt.

We zullen dit met HBV Compaen overleggen, vragen aan Gise Walda die weet wellicht wel iets leuks. Een leuke optie die geopperd word om een ludiek optreden of iets in die geest zal niet gaan omdat het een receptie zal zijn. 

12           Klachten (algemeen)

Er zijn geen klachten gemeld. 

13           Rondvraag.  

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

14     Sluiting   

Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergaderingNotulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 02 september 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 


Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jos de Rooij, Marij Louwers, Jac                                                     van der Palen.
Aanwezig:                                          
Afwezig  :                              Jo Klink
Afgemelde bestuursleden:     Paul van der Westen 

01           Opening.

Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom. 

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

Veel informatie via Aedes, vooral over de nieuwe woonwet en verdere wetswijzigingen.Ook een uitnodiging van de woonbond voor de viering van 25 jarig bestaan op 10-10-15 in Utrecht. Hiervoor kan  men zich aanmelden als men lid is.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 01 juli 2015.

Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 

04           Voortgang SHGM.

Het gaat goed, maar zijn ook nog steeds op zoek naar bestuursleden, binnenkort verschijnt er weer een advertentie in de plaatselijke bladen.Voor meer informatie zie de notulen. 

05           Algemene ledenvergadering.

We hebben 4 data dat de zaal vrij is, er wordt gekozen voor 2 november om 8 uur. Als thema is de nieuwe woningwet erg goed om te bespreken.De optie om Linda ter Aa van de gemeente te vragen om dit te presenteren is uitermate goed idee, indien Linda niet kan dan Anne Catrien vragen van de WBV. Jan Brusse en Paul van der Westen zijn aftredend dit jaar, Jan is beschikbaar om herkozen te worden, omdat Paul niet aanwezig is zullen we die nog moeten vragen. We zullen de agenda en een oproep voor nieuwe bestuursleden, plaatsen in mierlose krant en in den toren. 

06           Bespreekpunten voor het overleg met de WBV 15 september 2015.

Deze vergadering was gepland op 25 augustus, maar wegens vakantie verzet naar deze datum. 

07           Visitatiecommissie 16-09-15.

Frans, Hans en Loes zijn uitgenodigd om met de visitatiecommissie te overleggen.De WBV is dit verplicht om eens in de 4 jaar dit te doen.Frans heeft de vragenlijst binnen gekregen en zal deze samen met Hans invullen.Daarna zal op 16-09 om 11.00 uur zal het overleg plaats vinden. 

08           Klachten (algemeen)

Een bewoner uit de van Rodestraat heeft een brief van de WBV gekregen dat hij zijn tuin moet opruimen. De bewoner is het hier niet mee eens omdat hij bloemzaad wat ook de gemeente gebruikt in de bermen heeft ingezaaid.Advies was om contact op te nemen met de WBVVerder zijn er geen klachten gemeld. 

09           Rondvraag. 

Frans en Jan zijn naar een bijeenkomst geweest in Helmond, met het thema ‘transparant woningaanbod ‘. Dit ging over de urgentieregeling, nu het woningaanbod voortaan is geregeld in 9 gemeente. ( Eindhoven, Helmond, Best. Geldrop – Mierlo, Nuenen ca, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waarle)We wisten wel dat het er aan zat te komen, maar waren niet op de hoogte dat dit al rond was. Hierna volgt een discussie over het toewijzen ook in verband met de statushouders die een woning moeten kunnen krijgen. De grote vraag is wat zou er eventueel en waar gebouwd moeten worden. De komende vergrijzing zal men genoeg hebben aan een beperktere woningaanbod, maar nu is er nog een groot gebrek aan sociale huurwoningen. Hans heeft het verzoek gekregen van de Woonbond om de ingevulde enquête van begin 2015 te bespreken. De afspraak is gemaakt voor maandag 21 september om 11.00 uur in de Kersenstraat 24. Het etentje op 30 september is om 18.30 uur, Marij zal dit wijzigen bij het wereldrestaurant. 

10    Sluiting  

Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering 

Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 01 juli 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam.

 Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jo Klink, Marij Louwers, Jac van der Palen.
Aanwezig:                                         
 Afwezig  :                              Jos de Rooij
Afgemelde bestuursleden:     Paul van der Westen

01            Opening.

Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

Veel informatie via Aedes, vooral over de nieuwe woonwet en verdere wetswijzigingen.Verder zijn geen op of aanmerkingen 

03           Goedkeuring notulen van 03 juni , 18 juni en de aanvullingen van 12 mei.

Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 


04           Voortgang SHGM.

Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld, mevr Meijer namens wooninc.Voor meer informatie zie de notulen. 


05           Nieuwe woningwet en sociaal huurakkoord, woningwaarderingsstelsel.

Er volgt een heel discussie wat er nu wel en niet in de nieuwe wetten komt te staan en hoe dat gaat uitpakken. Het is wel een feit dat wij als belangen vereniging ook mede verantwoordelijk worden voor de prestatieafspraken, tussen de gemeente – verhuurder en huurders. Het sociaal huurakkoord wat gesloten is tussen Aedes en de woonbond is door beide ledenvergaderingen goedgekeurd. Dit moet de huren voor de komende jaren matigen en op betere basis zijn gestoeld. Het woningwaarderingsstelsel wat nu in de maak is zal uitgaan van de OZB waarde van de woningen, energielabel en verder de kwaliteit van de woningen. Hoe dit uit gaat pakken moet nog blijken in de praktijk. 

06           Bespreekpunten voor het overleg met de WBV 25 augustus 2015.

Toekomstvisie WBVModel Haaglanden (passend toewijzen)Woningtoewijzing, tegenstrijdige berichten.Toewijzing asielzoekers tellen die mee in het qotum van de aantal het passend toewijzen.Samenwerken van Corpotaties bij woningwet.Nieuwbow in de toekomst.Zonnepanelen Karrewiel, pilotproject.Vervangning cv. Ketels.Energielabel en ozb  kan die op de persooonlijke site van bewoner komen?Open dag verhuurders, doet WBV hier aan mee?Leefbaarheid, zeker in M-Hout.Nieuwe woningwet.Mogen en kunnen huurders de nieuwe slimme meters weigeren van de WBV. 

07           Klachten (algemeen)   

 Er geen klachten gemeld.

08           Rondvraag. 

Plannen jaarvergadering na 9 oktober en niet op 15 en 22 oktober.Etentje met het bestuur, 30 september om 19.30 uur. Marij zal dit regelen. 

08    Sluiting  

Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergaderingNotulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 03 juni 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam. 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jo Klink, Marij Louwers.

Aanwezig:                                          

Afwezig  :                              Jos de Rooij

Afgemelde bestuursleden:     Jac van der Palen, Paul van der Westen 


01           Opening.

Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.

02           Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

Alle ingekomen brieven / faxen /e-mails worden  doorgenomen.Er is een akkoord tussen Aedes en de woonbond, hoe het in de komende jaren verder moet met  het huren. De leden van beide organisaties moeten dit nog wel goedkeuren.Verder zijn geen op of aanmerkingen

03           Goedkeuring notulen van 04 maart, 30 maart en 12 mei 2015.

Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.

04           Voortgang SHGM.

Er staat een advertentie in Middenstandsbelangen voor nieuwe bestuursleden, hopelijk dat dit enig resultaat zal opleveren.Voor meer informatie zie de notulen. 

05           Huurverhoging.

Op 30 maart hadden we een overleg met de directie over het te voeren beleid inzake de huurverhoging.Dit is inmiddels bekend en wordt voor 2015-2016 1.5% voor de laagste inkomensgroepen en 3% voor de inkomens boven 42.000.-

06           Bespreekpunten voor het overleg met de WBV 25 augustus 2015.

Pilotproject over zonne-energie in de Waag en Franciscanessen hof de vinger aan de pols houden.Mogen en kunnen huurders de nieuwe slimme meters weigeren van de WBV.Tellen de asielzoekers mee bij het toewijzen van goedkope woningen?.Onderhoud van de woningen staat niet meer in de infofolder van de WBV.Voor de nieuwe directeur, wat is de profielschets en wie zit er in de sollicitatiecommissie. 

07           Klachten (algemeen)    

Er geen klachten gemeld. 

08           Rondvraag. 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

09    Sluiting  

Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering


  

Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 04 maart 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam.

 

Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jo Klink,

Jac van der Palen Marij Louwers.

Aanwezig:                                         

Afwezig  :                              Jos de Rooij, Paul van der Westen

Afgemelde bestuursleden:     1. Opening.

  Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom.

   

 2. Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.

  Alle ingekomen brieven / faxen /e-mails worden doorgenomen.

  Aanbrengen overkapping Margrietstraat, enquête woonbond.

  Verder zijn geen op of aanmerkingen

   

 3. Goedkeuring notulen van 11 februari 2015.

  Frans heeft de toonzetting van de brief van SHGM nog niet besproken, Frans legt uit waarom deze zo was opgesteld.

  Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd.

   

 4. Voortgang SHGM.

  Er is inmiddels weer een nieuwe kandidaat toegetreden, vanuit een Eindhovens coöperatie. Iemand van 70 jaar maar nog wel erg fit.

  Omdat er ook 1350 particuliere huurwoningen zijn, gaan ze kijken of er voor deze groep ook een tweede bestuurszetel kan en mag komen volgens de statuten.

  Frans is druk met het maken van de website van SHGM

  Voor meer informatie zie de notulen.

   

 5. Huurverhoging.

  Dit zal een belangrijk punt van onderhandelingen worden met de WBV Compaen.

  We zullen net als alles andere huurders inzetten op inflatievolgend huurverhoging, er is al armoede genoeg en de betaalbaarheid komt steeds meer in gedrang.

  Frans zal een stuk maken om te publiceren in mooi Mierlo en Hans zal dit naar de redactie doorspelen. Hierin duidelijk maken dat de bewoners de petitie moeten tekenen  tegen de huurverhogingen zoals die zijn voorgesteld. Op onze site staat een link naar deze petitie.

   We hebben Paul al verschillende stukken gestuurd waaruit blijkt dat de betaalbaarheid en armoede van de huurders in het gedrang komen.

   Frans zal ook nog contact opnemen met huuralarm in Eindhoven, of hun nog verdere acties gaan ondernemen.

   Verder is het nu afwachten met welk voorstel de WBV zal komen.

   We zullen dan ook met onze collega’s van M-Hout samen 1 lijn  trekken. voordat we het overleg in gaan.

   

 6. Bespreekpunten voor het overleg met de WBV evt. 12 mei.

  Pilotproject over zonne-energie in de Waag en Franciscanessenhof de vinger aan de pols houden.

  Mogen en kunnen huurders de nieuwe slimme meters weigeren van de WBV.

  Hoe staat  Compaen er financieel voor, zeker ok na de uitspraken dat de coöperaties rijk zijn.

  Bij de huurverhogingen de komende jaren, ook de WOZ waarde en energielabels vermelden.

   

 7. Klachten (algemeen)

  Er geen klachten gemeld.

   

 8. Verschuiving vergaderdata.

  Frans kan op woensdag 1 april en 22 april niet. De vergadering van 1 april  is verzet naar maandagavond 30 maart.

   

 9. Rondvraag.

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

    10   Sluiting.

Frans  bedankt de aanwezigen voor de zinvolle vergadering 

  

 


 

Notulen van de bestuursvergadering Huurders Belangen Vereniging Mierlo gehouden op Woensdag 11 februari 2015 in Dorpswerkplaats ’t Saam 


Aanwezige bestuursleden:     Frans van Grunsven,  Hans van Roozendaal, Jan Brussee, Jo Klink, Jac van                                           der Palen Marij Louwers.
Aanwezig:                                          
Afwezig  :                            Jos de Rooij

Afgemelde bestuursleden:     Paul van der Westen01          Opening.
Frans opende de vergadering, en heet eenieder van harte welkom. 

02          Ingekomen en verzonden brieven / faxen /e-mails.
Het rapport woonvisie, is volgens Jo een nietszeggend stuk, waar weinig zinvol voor de huurders is uit te halen. Frans zal dit ook bij SHGM bespreken en dan eventueel met de gemeente overleggen.Er is een brief binnen gekomen van 8 huurdersverenigingen, deze gaat over de huurverhogingen, men wil alleen huurverhoging van 1%, de inflatie van vorig jaar.Deze brief is verstuurd naar de verhuurders in de regio.Op Dinsdag 24 maart is er een energie congres vanuit Aedes, Frans en Hans kunnen deze dag niet.Verder zijn geen op of aanmerkingen
  
03          Goedkeuring notulen van 14 januari 2015
Geen op of aanmerkingen, en bij deze goedgekeurd. 

04          Voortgang SHGM.
Jo heft zijn eerste vergadering bij SHGM meegemaakt. Er is teven een andere kandidaat voor een van de beide Eindhovense WBV’s. Deze heeft ook de vergadering bijgewoond.Voor meer informatie zie de notulen. 

05          Evaluatie over de besprekingen met WBV Compaen 03 februari 2015
Er ontstaat een hele discussie hoe we de WBV kunnen bewegen om toch een lagere huurverhoging te bewerk stellingen. Dit ook naar aanleiding van een brief die 8 verschillende Huurdersorganisaties hebben gestuurd naar de verhuurders, dat he huurverhoging inflatie volgend moet zijn en niet meer. HBV Compaen heeft namens ons getekend, onze naam wordt niet genoemd en we wisten ook van niets. De opzet is goed al hadden wij wel andere argumenten aangedragen, maar de verhuurders zijn in ieder geval op de hoogte gesteld hoe de huurders erover denken. Frans wil dat er nog meer organisaties aan de bel gaan trekken en misschien wel een actiedag in Eindhoven. Frans zal zijn collega in het Eindhovense bellen om te kijken of er iets te ondernemen valt. Vanuit Aedes zijn er stukken verstuurd die over de armoede en de betaalbaarheid van huurders gaat. Hans zal dit stuk naar Paul toesturen, ter informatie. 

06          Klachten (algemeen)          
De klacht van bewoner in Bernardstraat is opgelost, de heg is van de gemeente.          Frans wil nog bij Manders gaan kijken maar heeft geen adres van hem, hans zal dit aan Frans bezorgen.    verder zijn er geen klachten gemeld.

07          Verschuiving vergaderdata / ledenwerving.
Frans kan op woensdag 1 april en 22 april niet. De voorgestelde datum van 6 April blijk ook niet zo goed te zijn, is op paasmaandag. We kijken wel hoe dat verder gaat verlopen, ook al mede dat er vanuit de WBV een overleg zal moeten komen over de huurverhogingen voor 1 mei.  
 
08          Rondvraag. 
Jan informeert hoe het staat met de bewegwijzering in de Franciscanessen hof.    Wij hebben hiervoor onze uiterste best gedaan en ook heeft frans een uitgewerkt schema gemaakt hoe het simpel kan, maar de bewonerscommissie en de WBV vonden dit niet nodig, dus is het voor ons een afgedane zaak. De WBV heeft wel de hulpdiensten gewaarschuwd hoe die moeten handelen. 

09          Sluiting   
Frans  bedankt de aanwezige voor de zinvolle vergadering.