ledenvergadering 2016

HUURDERS BELANGEN VERENIGING MIERLO 
Notulen van de 34ste  algemene ledenvergadering, gehouden op dinsdag 18 oktober 2016  in  de zaal van restaurant ‘t anker. 

Aanwezige bestuursleden: Frans van Grunsven, Hans van Roozendaal, Marij Louwers, Jac van der Palen, Jan Brussee,Wim Manders, Petra van der Vleuten.
Afwezige bestuursleden     Paul. v.d. Westen.
Aanwezige leden:                             14.
Aanwezig namens WBV Compaen.       3.
Aanwezig namens HBV Compaen.        3.
Afgemeld:                                         5. 

1:  Opening door de voorzitter.
De voorzitter Frans van Grunsven opende de vergadering en verwelkomde de aanwezige leden, op deze 34ste algemene ledenvergadering, tevens onze collega’s van HBV Compaen uit Helmond (Mierlo-Hout), directeur / bestuurder Joost Lobée, Eugène Waterreus en  Anne Catrien Metz van WBV Compaen. 

2. Voorstelling nieuwe directeur / bestuurder van  WBV Compaen.
Joost Lobée is 45 jaar en sinds 1 april in functie bij WBV Compaen. Een geboren Noord-Hollander maar woon al weer jaren in Helmond, heeft vele jaren ervaring in de coöperatie wereld. Voor meer informatie over kunt u ook kijken op:http://www.compaen-wonen.nl/media/pdf/Wooninfo_Compaen_juni_2016.pdf .Joost is en man die graag met de huurders in contact komt, en is dan ook benieuwd wat er in het Mierlose zoal leeft. Op de vraag of hij een Maserati rijd is het antwoord duidelijk nee, ik houd het liever simpel en doelmatig.  

We kunnen ook gelijk de nieuwe afgevaardigde voor de raad van toezicht namens de HBV Mierlo voorstellen.Dit is de heer Simon Wessels woonachtig in Mierlo, die onlangs alle formaliteiten heeft doorlopen, die sinds de nieuwe woonwet van toepassing zijn, en met een positief advies is voorgedragen aan de raad van toezicht.Simon is 64 jaar, heeft ruim 20 jaar ervaring in de volkshuisvesting, en zal op de ledenvergadering van de WBV worden voorgedragen en per 1 november zijn werkzaamheden binnen de raad van toezicht beginnen.   

3:  Presentatie van project zonnepanelen en een film over 100 jaar wonen in Helmond door Eugène Waterreus.
Eugène Waterreus presenteert een interessante powerpoint presentatie.In Mierlo zijn 10 woningen voorzien van zonnepanelen als pilotproject. Al deze woningen hebben ook slimme stroom en gasmeter gekregen zodat men het opwekken en gebruik van energie kan volgen. Dit is belangrijk om te kijken of het rendabel is voor zowel de huurder als verhuurder. De huurder betaald 15.- euro per maand in de service kosten voor de zonnepanelen. Een evaluatie met de betreffende bewoners heeft nog niet plaatse gevonden maar de eerste berichten zijn positief.Op de vraag wanneer andere bewoners een aanbod krijgen is nog niet bekend, men mag en kan wel eigen zonnepanelen plaatsen in overleg met de WBV maar het onderhoud is voor eigen kosten en bij verhuizing staat er geen vergoeding tegenover.Er zijn ook nog veel vragen zeker wat de toekomst gaat bieden, over het terug leveren van energie aan het net, of dit gunstig zal zijn voor gebruikers is dus afwachten tot 2020 als de nieuwe wet ingaat. 

Daarna laat Eugène een film zien over het ontstaan van de sociale woningbouw in het Helmondse. Deze film 100 jaar woningbouw in Helmond is zeer interessant en voor vele herkenbaar.In het edahmuseum is onlangs een expositie geopend over dit onderwerp waar deze film ook word getoond, naast nog meer leuke items van het wonen van vroeger en nu.Huurders kunnen deze expositie gratis gaan bekijken in het edahmuseum en ook tegelijk het museum bezoeken. 

4:  Goedkeuring notulen van de 33ste algemene ledenvergadering dd 2 november 2015.
De notulen zijn aan de aanwezige leden uitgereikt, en stonden op de website.
Deze worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd, met de vermelding dat de bij punt 2 wijziging  woning waardering stelsel moet staan.
Secretaris bedankt.

5:  Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Iedereen krijg een overzicht met de belangrijkste punten van onze werkzaamheden.De voorzitter benadrukt nog eens de vele werkzaamheden die het bestuur heeft, onder andere door de nieuwe wetgevingen, cursussen die gevolgd moeten worden, zonnepanelen op de woningen, asielzoekers die massaal instromen. De voorzitter maakt duidelijk dat de website van onze vereniging te weinig wordt bezocht en dat deze zeker de moeite waard is om te bezoeken, waar veel informatie op te vinden is.De aanwezige leden vinden wel dat van het aantal betalende leden van de HBV er erg weinig de ledenvergadering bezoeken. 

6:  Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester leest de inkomsten en uitgave voor. 
De financiële stukken liggen voor iedereen ter inzage.
1 persoon maakt hier gebruik van. 

7:  Verslag van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestaande uit Greet Cappers en Jo Klink, hebben dit jaar de kas gecontroleerd. 
Beide zijn akkoord met de financiële gegevens zoals die zijn gepresenteerd en verlenen het bestuur decharge.  

8:  Kiezen kascontrolecommissie.
Jo Klink is aftredend en Jose Damen stelt zich kandidaat. 
De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar.
De kascontrolecommissie bestaat  nu uit  Greet Cappers en Jose Damen.

9:  Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn: Frans van Grunsven en Jac van der Palen.Beide zijn herkiesbaar,  
Beide worden bij acclamatie  herkozen.
Petra van der Vleuten die in dit jaar had aangegeven te willen stopen met het bestuur, heeft deze beslissing weer ingetrokken en gaat weer deel uitmaken van ons bestuur.
Diny van Hagen heeft zich aangemeld als nieuwe bestuurder, onder de voorwaarden dat haar aanstelling ook conform de statuten of volgens het huishoudelijk reglement is.
Op de voordracht van Diny van Hagen zijn geen bezwaren en wordt door de vergadering aanvaard als bestuurslid.
Welkom in ons bestuur. 

10:  Rondvraag.
De achtergangen tussen de Berk en van Busselstraat wordt niet onderhouden en bewoners zijn bang voor verpaupering.
Advies om dit te melden bij de WBV. 

De vergoedingen die er in het verleden waren voor senioren om hulpmiddelen te laten plaatsen in de woning, bestaat die nog?
Nee die is opgeheven, omdat de subsidiepot op is en er geen nieuwe subsidie hiervoor komt.
Voor zulke zaken moet men bij de gemeente zijn de WMO, die heeft er wel middelen en mogelijkheden voor, al komen er uit de zaal wel berichten dat de gemeente hierover erg moeilijk doet. 

Zou het niet zinvol zijn om een soort hordeur bij de voordeur te  plaatsen vanwege de veiligheid voor de bewoners.
Beroepshalve maakt deze persoon het mee dat vele en zeker ook oudere te vlug en snel de deur openmaken zonder te zien wie er aan de deur staat, zo’n tussendeur is toch een kleine barricade voor kwaadwillende om zomaar binnen te komen. 

Joost Lobée meld nog dat er voor de leden van de WBV binnenkort een ledenvergadering is waarvan men al een uitnodiging heeft ontvangen, met de agendapunten van statutenwijzigingen volgens de nieuwe woningwet en de aanstelling van Sinon Wessels aan de orde komen. 

Verder geen vragen . 

11:  Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezige voor de getoonde belangstelling,  sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige avond.