Informatie

Vergeet u niet zich in te schrijven als lid van de HBV Mierlo

Door de nieuwe wetgeving zijn we hier helaas toe gedwongen om al onze leden opnieuw te benaderen en om hun toestemming te vragen, het lidmaatschap is gratis 

Aedes over VPB:

 ‘Laat huurders niet betalen voor beter vestigingsklimaat grote bedrijven’

Woningcorporaties gaan jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen, blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het gaat om de plannen voor de beperking van de renteaftrek en om de beperking van de verliesrekening. Aedes roept het kabinet op om huurders niet te laten betalen voor een beter vestigingsklimaat voor grote bedrijven.

klik hier voor het volledige verslag
Update18 oktober 2017 

Lange termijn verkenning wonen Geldrop-Mierlo nu openbaar


Het nieuwe ondernemingsplan van WBV Compaen

Compaen in vogelvlucht
 

veiligheid

in verband met veiligheidseisen en privacywetgeving hebben wij onze site aangepast aan de eisen van de tijd.
Dit kunt u zien boven in de adresbalk, het slotje en het woordje veilig erin en aan de https.
Alle gegevens die u met ons deelt zijn volkomen veilig.

Nieuwsbrieven

wij willen onze leden nog vaker en beter informeren, hiervoor gaan wij een nieuwsbrief in het leven roepen.
Hiervoor moeten we wel beschikken over e-mailadressen. 
Wilt u in het vervolg graag een nieuwsbrief van ons ontvangen, kunt u Mailinglist uw mailadres doorgeven.
 

Ondertekenen van sociaal plan

3-03-2017
Sociaal Planper 1 maart 2017 zijn de verhuiskostenvergoedingen aangepast.

Kijk hier voor de bedragen.


De Huurverhoging bij WBV Compaen 

voor het jaar 2017 - 2018  is    0.7%


Deze huurverhoging gaat in op 1 juli 2017 en geld voor alle woningen


het ondertekenen van prestatieafspraken 2017

klik hier voor de volledige tekst


Energieprestatievergoeding

kijk hiervoor op de site van de huurcommissie

Huurders en verhuurders positief over 

grotere rol huurdersorganisatiesHuurdersorganisaties en corporaties zijn positief over de grotere rol die huurdersorganisaties sinds 

invoering van de Woningwet 2015 hebben. 

De betrokkenen vinden dat de zeggenschap van de huurders hiermee groter is geworden. 

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nieuws


WOZ-waarde van uw woning, vanaf 1 oktober openbaar

Kijk hiervoor op de site van de woonbond


 ledenvergadering 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de 34ste algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op Dinsdag 18 oktober 2016 in de zaal van HOTEL ’T ANKER  &  GASTERIJ MIERLE, Vesperstraat 8, aanvang 20.00 uur. 

Het kopje koffie en 1 consumptie is zoals elk jaar gratis.

Ledenvergadering                                        notulen ledenvergadering 2016Huurverhoging in 2016

Alle woningen van WBV Compaen krijgen per 01-07-2016 een huurverhoging van 1%.

Uitgangspunten huurverhoging 2016 van Compaen zijn:

A. Toepassen van een gematigd huurbeleid om de betaalbaarheid te borgen. 

B. Behouden van de kernvoorraad op hetzelfde niveau als 2015 conform de 2              aftoppingsgrenzen (€ 586,68 en € 628,76). 

C. Geen gebruik van de mogelijkheid om huren inkomensafhankelijk te                       verhogen.  

1. Alle huren verhogen met 1% (inflatie 0,6% + 0,4%) en daarbij aftoppen bij           € 710,68 i.v.m. DAEB. 
2. Huren bij mutatie aftoppen wanneer de streefhuur boven de 2                                  aftoppingsgrenzen komen tot onder de aftoppingsgrenzen.  
3. Huren bij mutatie aftoppen waarvan de huur de liberalisatiegrens                           overschrijdt tot onder de liberalisatiegrens. 
4. De huren van de Ark in Stiphout bevriezen. 


Dit is de officiële versie die door het ministerie wordt gehanteerd.
18 februari 2016

Huurders ontvangen over enkele maanden een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2016. 
De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

Ook dit jaar liggen de maximale percentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens.
Maximale percentages per inkomenscategorie

De inflatie over 2015 bedraagt 0,6%. 
Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);

2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);

4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Onzelfstandige woningen

Voor onzelfstandige woningen (voornamelijk kamers) geldt geen inkomensafhankelijk huurverhoging. 
De maximale huurverhoging bedraag hier 2,1% in 2016.

Geen maximale huurverhoging voor geliberaliseerde woningen
Voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sector) gelden geen wettelijk bepaalde maximum percentages. 
Vaak zijn hierover afspraken gemaakt in het huurcontract.

Rem op huurprijsstijging lagere inkomens
Vanwege de afspraken voor matigere huurstijging uit het Sociaal Huurakkoord tussen Woonbond en Aedes, heeft Blok aangekondigd dat corporaties de huren gemiddeld maximaal 0,4% boven inflatie mogen laten stijgen voor de lage inkomens. 
Dat betekent dat bij de inkomensgroep tot de €34.678  niet allemaal 1,5% boven inflatie gevraagd kan worden. 
Helaas heeft de Tweede kamer ingestemd met het voorstel van Blok om geen vergelijkbare rem op de huurstijging voor de andere inkomensgroepen in 2016, te realiseren. 
Het Sociaal Huurakkoord deed dit wel.

wat is W O Z ?Kamer stemt in met Wet Doorstroming Huurmarkt

9 februari 2016
Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met de ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’. De Woonbond is blij dat daarmee eindelijk een rem komt op enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.  Tegelijkertijd is de wet op andere vlakken juist verslechtering voor huurders.  De Woonbond roept de Eerste Kamer op daar niet akkoord mee te gaan.

De Tweede Kamer is akkoord met het invoeren van de ‘huursombenadering’, een nieuw soort huurbeleid waar woningcorporaties zich aan moeten houden. Vanaf 2017 mogen corporaties hun totale opbrengst uit verhuur (de huursom) laten stijgen met niet meer dan inflatie + 1%. De huurverhoging bij opnieuw te verhuren woningen en de inkomsten uit inkomensafhankelijke huurverhogingen vallen ook onder deze maximale stijging van de huursom. De begrenzing van de huursomstijging  verhindert dat corporaties aan alle huurders het maximumpercentage kunnen vragen dat wettelijk is toegestaan.  Het zorgt er ook voor dat nieuw aangeboden woningen goedkoper moeten worden.  Door het opnemen van deze ‘huursombenadering’ in de wet komt de Kamer voor een deel  tegemoet aan de inzet van het ‘Sociaal Huurakkoord’ dat de Woonbond sloot met verhuurderskoepel Aedes.

Eerste Kamer aan zet

Tegelijkertijd worden in de nieuwe wet verstrekkende voorstellen gedaan voor tijdelijke huurcontracten, en kunnen huurders van sociale huurwoningen bij commerciële aanbieders een forse huurverhoging krijgen. Daar is de Woonbond  fel op tegen. De Woonbond roept de Eerste Kamer op niet akkoord te gaan met deze onderdelen van het wetsvoorstel.

Meer huurverhoging bij commerciële verhuurders

Commerciële verhuurders mogen de huren met 2,5 % boven inflatie verhogen, zonder dat voor hen extra regels gelden.  Commerciële verhuurders krijgen dus meer ruimte om geld te verdienen, ten koste van de portemonnee van huurders. Terwijl deze huurders gemiddeld al 10% meer betalen voor een kwalitatief minder woning. Bovendien worden huurders met hetzelfde soort huurcontract (gereguleerd) nu op basis van een willekeurig onderscheid, anders behandeld. Gezien de stemverhouding in de Tweede Kamer kan dit onderwerp in de Eerste Kamer nog tot veel discussie leiden.

Woonzekerheid aangetast

Daarnaast kiest de Tweede Kamer voor de invoer van tijdelijke huurcontracten (contracten tot twee of tot vijf jaar). Dit is een ernstige aantasting van de wettelijke huurbescherming. Huurders kunnen zonder reden na een jaar weer op straat staan. Daarmee wordt de positie van huurders ten opzichte van verhuurders ondermijnt. Huurders die weten dat ze na een jaar weer op straat kunnen staan, zullen minder sterk in hun schoenen staan bij een te hoge huurprijs of onderhoudsproblemen.

Huurverhoging in 2016

In 2016 gelden de huidige inkomensafhankelijke percentages. Voor corporaties geldt wel dat  de huursom niet meer dan 0,4% boven inflatie mag stijgen. Of verhuurders daarnaast nog extra inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen, ligt aan de Eerste Kamer. De Raad van State oordeelde vorige week dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens mag verstrekken van verhuurders. Om dit voor de huurverhogingsronde in 2016 mogelijk te maken, moet de Eerste Kamer een wetswijziging aannemen, die haaks staat op de privacywetgeving.

3 februari 2016
Belastingdienst deelde ten onrechte inkomensgegevens van huurders


Beeldmerk van de Woonbondactie tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging).
Woonbond


De Belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar inkomensgegevens van huurders verstrekt aan verhuurders, terwijl de wettelijke grondslag hiervoor ontbrak. Dat blijkt vandaag uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

‘De inkomensafhankelijke huurverhoging kan wat ons betreft dit jaar niet doorgaan aangezien de juridische grondslag ontbreekt,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De vraag rijst wat dit betekent voor huurders die de afgelopen drie jaar op basis van onrechtmatig verstrekte gegevens een extra hoge huurverhoging hebben gekregen.’  De Woonbond bestudeert of huurders de mogelijkheid hebben om deze extra huurverhoging terug te eisen.Minister Blok heeft in een wetsvoorstel dat nog door de Tweede en Eerste kamer moet al een wijziging voorgesteld waardoor de inkomensgegevens wél verstrekt mogen worden. ‘Zo wordt de extra hoge huurstijging voor middeninkomens, die steeds vaker in de knel zitten door hoge huurprijzen, opnieuw onderwerp van politieke discussie.’Al in 2012 waarschuwde de Woonbond voor privacy schending van huurders bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De wet werd door de Woonbond om die reden ‘Gluurverhoging’ genoemd. De Raad van State oordeelt nu dat de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht  heeft geschonden door het verstrekken van inkomensgegevens van huurders.

02-02-16

Woonbond waarschuwt voor hogere huren en draaideurwoningen

kijk hier

09-01-16
wat verandert er voor de huurders in 2016
kijk hier

06-01-16
Met spoed een woning nodig???

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in stedelijk gebied Eindhoven, waar Geldrop - Mierlo ook onder valt. Kijk hier hoe deze regeling in elkaar zit en of u hiervan gebruik kunt maken. Folder Urgentie.

23-12-15

Wetsvoorstel nieuw huurbeleid ingediend in de tweede kamer.   

 
Passend toewijzen  
 

per 1 januari 2016 zijn de woningcorporaties verplicht 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan de doelgroep, mensen met een inkomen tot 39.874 euro per jaar. zie voor hier  meer uitleg ( nieuw blad) WBV Compaen.
15-10-2015

Nieuwe puntentelling per 1 oktober 2015.


 
Met ingang van 1 oktober is de nieuwe puntentelling van kracht.
 
Voor sommige woningen kan het zijn dat de nieuwe puntentelling gunstig is voor huurders met een ( te) hoge huur.
 
Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning of hoeveel punten een woning heeft? U kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte . Hiervoor heeft u wel de WOZ waarde van uw woning nodig, die verkrijgbaar is bij uw verhuurder en/of gemeente.
 
Dit kan op de site van de huurcommissie. en woonbond
 

 

15-10-2015
 

 
Zonnepanelen
 

 

Binnenkort start WBV Compaen in Mierlo met een pilotproject.

 

 
In Mierlo zullen 10 woningen worden voorzien van zonnepanelen.
 
Deze woningen worden gemonitord om te zien welk rendement deze panelen opleveren.
 
Volgend jaar 2016 zullen in Mierlo-Hout ook 10 woningen worden voorzien van zonnepanelen ook deze zullen blijvend worden gemonitord.
 
Bij een goed resultaat zal de WBV Compaen ook andere woningen gaan voorzien van zonnepanelen al gelang naar behoefte van bewoners.
 

 

 

01-04-2015 
Gematigde huurverhogingen bij WBV Compaen

De huren van WBV Compaen gaan per 1 juli 2015 met 1.5 % omhoog voor alle huishoudens die een gezamenlijk inkomen hebben tot 43.786 euro.

Bij een gezamenlijk inkomen van meer dan 43.786 euro is de huurverhoging 3 %


24-03-2015

De nieuwe woningwet is door de eerste kamer 

voor meer informatie klik hier
 
 

 
11-02-2015 
Besturen van 8 huurdersbelangenverenigingen uit de regio Helmond en de Peel, hebben een gezamenlijke petitie verzonden naar de directies van betreffende verhuurders. Deze groep belangenverenigingen vertegenwoordigen 30.000 huurders.
Wij eisen dat de huurverhoging per 1 juli 2015 niet meer is dan het inflatiepercentage 1%.
De afgelopen 2 jaar is er al gemiddeld 9.2 % huurverhoging geweest en genoeg is genoeg, wij als huurder hoeven niet op te draaien voor de tekorten van de regering.   
 
hier de volledige tekst van de petitie

13-01-2015 
 De huren van corporatiewoningen mogen dit jaar minder stijgen dan in 2014. Het percentage waarmee de huren mogen stijgen is namelijk mede afhankelijk van de inflatie en die was vorig jaar 1 procent, een stuk lager dan in 2013 (2,5 procent).

Huurverhoging 

Woningcorporaties en andere verhuurders mogen op 1 juli 2015 de huur verhogen van sociale huurwoningen. Het maximumpercentage is afhankelijk van de inflatie en van het (huishoud)inkomen van de huurder. Gezinnen met een wat hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen.
Woningcorporaties informeren hun huurders voor 1 mei over de huurverhoging op 1 juli.

Inflatie 

Het inflatiecijfer is het laagste in 25 jaar, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op haar website. Veel producten en diensten zijn in 2014 nauwelijks in prijs gestegen. De huurstijging droeg naast belastingverhoging het meeste bij aan de inflatie, met een gemiddelde stijging van 4 procent.

Huurverhoging 

Op basis van het inflatiecijfer kan ook de huurverhoging van 2015 berekend worden. Verhuurders mogen dit jaar voor de derde keer een inkomensafhankelijke huurverhoging rekenen.
  • Het basishuurverhogingspercentage wordt naar verwachting 2,5 procent (inflatie + 1,5 procent).
  • Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane     huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent, dus 3 procent.
  • Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent, dus 5 procent.
De minister maakt de definitieve percentages en inkomenscategorieën binnenkort bekend. 


Nieuwe wetgeving per 01-01-2015


Inkomens- en huurgrens: de regels per 2015  

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met de voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens: 

De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.710,68 euro is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: 

Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden: Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent. Voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.
Het inkomensafhankelijk huurbeleid geldt in 2015 voor het laatst. In het voorjaar van 2015 komt de minister met een voorstel voor een huursombenadering.

Huurtoeslag: 

In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.


http://meldpunt.omroepmax.nl/uitzending/tijd-voor-meldpunt-hallo-nederland-vrijdag-27-februari-2015/